Voorontwerp bestemmingsplan Park Achterhoek ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders legt het voorontwerpbestemmingsplan Park Achterhoek ter inzage. Dit is een belangrijke stap op weg naar de realisatie van Park Achterhoek (voorheen Beatrix Gezondheidspark).

Park Achterhoek geeft een nieuwe invulling aan het braakliggende bedrijventerrein naast het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Het nieuwe bestemmingsplan biedt de basis om het gebied te transformeren van een bedrijventerrein voor zware industrie naar een gebied waar diverse (verblijfs)functies op het gebied van zorg, geneeskunde en een gezonde levensstijl gecombineerd kunnen worden.

Parkachtig landschap
In augustus 2013 is een verkennende studie met de titel ‘Fit voor de toekomst’ uitgevoerd. Op basis van deze studie is het project Park Achterhoek ontwikkeld. Het doel van dit project is het transformeren van het bestaande bedrijventerrein in een fraai geoutilleerd en gesitueerd complex van verblijfsmogelijkheden, gezondheidsvoorzieningen en aanpalende bedrijvigheid in de oostelijke Achterhoek. Het bestemmingsplan biedt de planologische basis voor de ontwikkeling van het voormalig Cobercoterrein tot Park Achterhoek. Het terrein moet omgetoverd worden tot een parkachtig landschap, waarin gezondheid, recreatie en zorg-gerelateerde voorzieningen een plek hebben. Park Achterhoek zal daarbij zowel ruimtelijk als functioneel verbonden worden met het ziekenhuis en het bestaande Beatrix Bedrijven­park. Belangrijk daarvoor is de aanleg van het zorgpad dat de drie gebieden met elkaar gaat verbinden.

“In het plan versterken gezondheid en zorg elkaar. Uitgangspunt van de gemeente is blijvende zorg in de Oost Achterhoek met behoud van het SKB. Park Achterhoek sluit daarmee aan op het functioneren van het SKB. Dit betreft een unieke combinatie van een ziekenhuis in een Nationaal Landschap met een gezondheidspark. Dit is landelijk een uniek concept. Een medisch cluster in een park, waar behandeling en verzorging, cure en care, elkaar versterken. Het plan is fraai gelegen, gebaseerd op groene gezondheidskamers, tegen het SKB en het Nationale Landschap aan”, aldus verantwoordelijk portefeuillehouder Ilse Saris.

Inspraakreacties
Het voorontwerpbestemmingsplan is de eerste stap in het proces om te komen tot de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan door de gemeenteraad. Het voorontwerp is bedoeld als overlegdocument. Op basis van het voorontwerp gaat de gemeente het gesprek aan met omwonenden, de provincie Gelderland en het waterschap. Het voorontwerp zal vanaf 6 juni 2018 tot en met 18 juli 2018 ter inzage liggen. Eenieder kan een schriftelijke reactie indienen op het plan bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 101 7100 AC Winterswijk.

Vervolgprocedure
Het voorontwerpbestemmingsplan kan worden gezien als het eerste concept. Op basis van de ingediende inspraakreacties en de overleggen met provincie en waterschap wordt een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Ook dit ontwerp zal te zijner tijd ter inzage worden gelegd voor een periode van 6 weken. Na deze ontwerpfase gaat het bestemmingsplan ter vaststelling naar de gemeenteraad.

Voorontwerp bestemmingsplan Park Achterhoek

Uitgelicht