De behoefte aan arbeidsmigranten neemt toe en fatsoenlijke huisvesting voor arbeidsmigranten betekent meer dan alleen voldoende bedden. De beleidsnotitie huisvesting arbeidsmigranten geeft het college van burgemeester en wethouders inzicht in welke gevallen ze bereid is medewerking te verlenen aan een verzoek voor huisvesting van arbeidsmigranten. Het gaat hier om verzoeken in de vorm van een wijziging of afwijking van een omgevingsplan of omgevingsvergunning.

Maximaal aantal wooneenheden

Per locatie zijn maximaal 150 wooneenheden toegestaan mits de locatie hiervoor geschikt is. Initiatieven die aan meer dan 60 arbeidsmigranten onderdak bieden, worden ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Om als gemeente mee te kunnen werken aan een (nieuwbouw)locatie, moet de initiatiefnemer voldoen aan de gestelde huisvestingsvoorwaarden. Bijvoorbeeld door een goed beheerplan, een vast aanspreekpunt en huis- en gedragsregels. Passende huisvesting gaat namelijk verder dan het hebben van voldoende bedden. Huisvesting met aandacht voor registratie, zorg en toezicht heeft een positieve invloed op het welzijn van de arbeidsmigranten en draagt bij aan het draagvlak in de omgeving.  

Wenselijke locaties

De beleidsnotitie omschrijft welke locaties wenselijk zijn voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Bijvoorbeeld op kantoren- of bedrijventerreinen, zolang het niet ten koste gaat van courante bedrijfskavels of bedrijfspanden. Andere geschikte locaties zijn aan de stedelijke as, de rand van Winterswijk en de doorgaande wegen zoals de rondweg. Vanwege de mogelijke effecten op het buitengebied zijn daar met name kleine huisvestingslocaties het meest passend. Bij dit soort initiatieven past de gemeente maatwerk toe. De gemeente sluit het huisvesten van arbeidsmigranten in reguliere woningen uit vanwege de woningnood.

Participatie

Wanneer een initiatiefnemer zich meldt bij de gemeente, moet de initiatiefnemer kunnen aantonen dat de omwonenden en omliggende bedrijven van de potentiële huisvestingslocatie goed betrokken worden bij de plannen. Bijvoorbeeld door gesprekken of bijeenkomsten. De omgeving moet voldoende gelegenheid krijgen om haar mogelijke zorgen te uiten, vragen te stellen en mee te kijken met de plannen. Een goed en zorgvuldig participatietraject is per initiatief maatwerk en moet goed onderbouwd kunnen worden. 

Tijdelijke vergunning

Voor de huisvesting van arbeidsmigranten worden alleen tijdelijke vergunningen verstrekt met een maximale tijdsduur van 15 jaar. 

Meer informatie