1.    Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 22 mei 2023, nr. 20

Besluit:
Besluitenlijsten conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: M. van de Weerd

2.    Jaarverslag 2022 en Programmabegroting 2024 ECAL

Besluit:

 1. De raad voorstellen kennis te nemen van de jaarrekening 2022 en programmabegroting 2024 van het ECAL.
 2. De raad voorstellen geen zienswijze in te dienen voor de programmabegroting 2024 van het ECAL. 

Portefeuillehouder: S. Metaal-ten Dolle/  behandelend ambtenaar: M. Roerdinkholder

3.    Programmabegroting 2024 en Meerjarenbegroting 2025-2027 Fijnder Werkleerbedrijf Oost Achterhoek

Besluit:
De raad voorstellen:

 1. kennis te nemen van de Programmabegroting 2024 en de Meerjarenbegroting 2025-2027 van Fijnder Werkleerbedrijf Oost-Achterhoek;
 2. geen zienswijze in te dienen op deze Programmabegroting 2024 en de Meerjarenbegroting 2025-2027. 

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen/ behandelend ambtenaar: B. klein Gunnewiek

4.    Eerste bestuursrapportage en tweede begrotingswijziging 2023 Fijnder Werkleerbedrijf Oost Achterhoek

Besluit:
De raad voorstellen: 

 1. kennis te nemen van de Eerste bestuursrapportage 2023 inclusief de voorgestelde Tweede begrotingswijziging 2023 van Fijnder; 
 2. geen zienswijze in te brengen op de Tweede begrotingswijziging 2023.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen/ behandelend ambtenaar: B. klein Gunnewiek

5.    7e wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD Noord en Oost Gelderland

Besluit:
De raad voorstellen geen zienswijze in te brengen tegen de voorgestelde 7e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD NOG.

Portefeuillehouder: W.T. Wassink/ behandelend ambtenaar: R.E.M. Lankveld

6.    Programmabegroting 2024 Regio Achterhoek

Besluit:
De raad voorstellen in te stemmen met de Programmabegroting 2024 van de Regio Achterhoek en hierover geen zienswijzen in te brengen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: M. Keur

7.    Wijziging RDW-rijbewijstarieven

Besluit:
De raad voorstellen per 1 juli 2023 het tarief, zoals gesteld in Titel 1, Hoofdstuk 3, artikel 1.3.1 van de Tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van leges 2023, aan te passen naar € 48,15.

Portefeuillehouder: S. Metaal-ten Dolle/ behandelend ambtenaar: R.C. Bordes

8.    Aanwijzing leerplichtambtenaren

Besluit:

 1. Mevrouw L. Abbink en mevrouw H. Rodenberg-Lanjouw resp. per 1 juni 2023 en 1 juli 2023 aangewezen als leerplichtambtenaar conform art. 16 lid 1 van de leerplichtwet 1969.
 2. De aanwijzing tot leerplichtambtenaar van mevrouw S. te Brake en de heer R. Porskamp per 1 september 2023 ingetrokken. 

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen/ behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk 

9.    Voorlopige voorziening bestemmingsplan Bumerweg 9-11

Besluit:

 1. De raad voorstellen: kennis te nemen van de nadere onderbouwing ‘toetsing art. 2.56 omgevingsverordening Gelderland’ en dit als aanvulling op haar besluit van 24 november 2022 ‘gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Bumerweg 9-11’ vast te stellen;
 2. de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRS) te verzoeken de voorlopige schorsing van het raadsbesluit d.d. 24 november 2022 ‘gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Bumerweg 9-11’ op te heffen.

Portefeuillehouder: G.E. Visser/ behandelend ambtenaar: D. Kellner

10.     Algemeen Bestuur Regio Achterhoek d.d. 31 mei 2023

Besluit:
Met inachtneming van een aantal nadere overwegingen ingestemd met de aan het AB gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: M. Keur

11.     Besteding BDUR-gelden, voorlopige jaarstukken 2022 en programmabegroting 2024 VNOG

Besluit:
De raad voorstellen:

 1. kennis te nemen van de besteding BDUR-ophoging 2023 VNOG;
 2. kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2022 VNOG;
 3. kennis te nemen van de concept programmabegroting 2024-2027 VNOG en hierbij geen zienswijze in te dienen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord/ behandelend ambtenaar: I. de Haan

12.     Wijziging verordening sociaal domein

Besluit:
De raad voorstellen de Gewijzigde verordening sociaal domein Winterswijk 2023 vast te stellen per 1 juli 2023 onder gelijktijdige intrekking van de Verordening sociaal domein Winterswijk 2023.

Portefeuillehouder: W.T. Wassink, E.S.F. Schepers-Janssen/ behandelend ambtenaar: R. Veerbeek,
G. Rauwerdink, R. Hartman, B. klein Gunnewiek, J. Lurvink

13.     Jaarstukken 2022

Besluit:
A. Aan de raad voorstellen:

 1. Ten aanzien van de grondexploitaties:
  1. In te stemmen met de voor de jaarrekening 2022 geactualiseerde grondexploitatieberekeningen en daarmee tevens in te stemmen met de uitgangspunten die zijn gehanteerd voor het actualiseren van de grondexploitaties;
  2. De in de begroting 2023 voor de grondexploitaties geraamde uitgaven aan te passen aan de geactualiseerde grondexploitatieberekeningen.
 2. De jaarrekening en het jaarverslag 2022 vast te stellen.
 3. De verantwoording Single Information Single Audit (SiSa) vast te stellen.
 4. € 5.061.000 toe te voegen aan de reserve doorgeschoven activiteiten en dit bedrag in 2023 te onttrekken aan die reserve en beschikbaar te stellen voor de oorspronkelijk vastgestelde activiteiten.
 5. Het resultaat van € 527.000 nadelig als volgt te bestemmen:
  1. Het resultaat op de bedrijfsvoering van € 226.000 voordelig toe te voegen aan de reserve personeel en organisatie;
  2. € 753.000 te onttrekken aan de algemene reserve.
 6. Kennis te nemen van het oordeel en verslag van de accountant en de controleverklaring ENSIA.

B. De bevestiging bij de jaarrekening afgeven aan de accountant.

C. De adviezen van de accountant uit zijn accountantsverslag 2022 over te nemen.

Portefeuillehouder: S. Metaal-ten Dolle/ behandelend ambtenaar: B. Freriks

14.     Bestuursrapportage en 1e financiële prognose 2023

Besluit:
Aan de raad voorstellen de bestuursrapportage inclusief 1e financiële prognose 2023 vast te stellen en daarmee:

 1. kennis te nemen van de voortgang van doelstellingen en activiteiten 2023;
 2. de begroting 2023 te wijzigen op de financiële bijstellingen in de rapportage.

Portefeuillehouder: S. Metaal-ten Dolle/ behandelend ambtenaar: B. Freriks

15.     Kadernota 2024

Besluit:
Aan de raad voorstellen de Kadernota 2024 inclusief Meerjaren Investeringsplanning Ruimtelijke Projecten voor kennisgeving aan te nemen.

Portefeuillehouder: S. Metaal-ten Dolle/ behandelend ambtenaar: B. Freriks