Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 11 april 2017

1. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 4 april 2017, nr. 125

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vitens NV d.d. 21 april 2017

Besluit:
Ingestemd met de aan de Algemene vergadering van Aandeelhouders gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde  / behandelend ambtenaar: mevrouw M. Keur
Commissie: nee

3. Jaarverslag Handhaving 2016

Besluit:.
Het Jaarverslag Handhaving 2016 vastgesteld en ter informatie aanbieden aan de raad.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers (loco-burg)  / behandelend ambtenaar: mevrouw M. Wesselink
Commissie: ja

4. Nagekomen aanpassingen CAR-UWO als gevolg van het IKB

Besluit:
De CAR-UWO gewijzigd conform de circulaire van het LOGA van 23 januari 2017 ECWGO/U201700032 en de wijzigingen neergelegd in bijlage 1 per 1 januari 2017 opgenomen in de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling Winterswijk.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde  / behandelend ambtenaar: mevrouw A. Sloos
Commissie: ja

5. Wijzigingen CAR-UWO inzake verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige ambtenaren.

Besluit:
De CAR-UWO gewijzigd conform de circulaire van het LOGA van 10 maart 2017 ECWGO/U201700198 en de wijzigingen neergelegd in bijlage 1 per 1 januari 2017 opgenomen in de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling Winterswijk.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde  / behandelend ambtenaar: mevrouw A. Sloos
Commissie: ja
 
6. Verdeelsleutel bijdrage Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

Besluit:

  • Het collegebesluit d.d. 28-11-2016 beslispunt 5 herzien en de Achterhoekse bijdrage voor VeiligThuis voor 2017 bijstellen naar € 1.788.000 (waarvan € 8 94.000 voor Jeugd en € 894.000 voor Wmo) in plaats van de destijds genoemde € 1.416.880 .
  • De Achterhoekse bijdrage voor Veilig Thuis voor 2017 en 2018 over de Achterhoekse gemeenten verdelen op basis van het aantal inwoners.
  • Conform verdeelsleutel voor 2017 een bedrag van € 86.819,33 beschikbaar stellen voor Veilig Thuis uit het jeugdbudget.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris  / behandelend ambtenaar: mevrouw R. Hartman
Commissie: nee

7. Vergadering Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland

Besluit:
Ingestemd met de aan het Algemeen Bestuur gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris  / behandelend ambtenaar: mevrouw B. klein Gunnewiek
Commissie: ja

8. Kaderbrief Programmabegroting 2018 Regio Achterhoek

Besluit:
Ingestemd met de uitgangspunten in de kaderbrief.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers  / behandelend ambtenaar: mevrouw M. Keur
Commissie: ja