Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 8 augustus 2017

1. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 11 juli 2017, nr. 139

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Voedingscomponent ‘Wonen Beschut’

Besluit:

  • Per 1 januari 2018 een vergoeding van € 7,- per dag voor voeding toevoegen aan ‘Wonen Beschut’.
  • Cliënten die in 2017 een indicatie ‘Wonen Beschut’ hebben gekregen met terugwerkende kracht compenseren voor voeding (à  € 7,- per dag) vanaf het begin tot einde van hun indicatie.
  • De extra uitgaven betalen vanuit het regionale  budget voor Beschermd Wonen.

Portefeuillehouder: de heer drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: mevrouw E. Abbink-Slats
Commissie: nee

3. Subsidie 2016 en begroting 2018 VIT hulp bij mantelzorg

Besluit:

  • Kennisgenomen van het inhoudelijk en financieel verslag van VIT hulp bij mantelzorg.
  • De subsidie 2016 t.b.v. VIT hulp bij mantelzorg vastgesteld op € 104.086,-.
  • Kennisgenomen van de begroting 2018 van VIT hulp bij mantelzorg.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: mevrouw B. Klein Gunnewiek
Commissie: nee

4. Realisatie bed and breakfast appartementen in bijgebouw Wooldseweg 3

Besluit:
In principe ingestemd met het verzoek voor de realisatie van twee B&B appartementen in het bijgebouw aan de Wooldseweg 3 te Winterswijk.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: mevrouw E. Klein Gunnewiek
Commissie: ja

5. Uitfasering DBC-systematiek

Besluit:

  • Kennisgenomen van de adviesnotitie Uitfasering DBC-systematiek.
  • Ingestemd met het voorstel om de specialistische jeugd-GGZ en de generalistische basis jeugd-GGZ op basis van inspanningsgerichte bekostiging in de aanbesteding voor 2018 op te nemen.
  • Ingestemd met het voorstel om de dyslexiezorg op basis van trajectfinanciering in de aanbesteding voor 2018 op te nemen.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: mevrouw R. Hartman
Commissie: ja