Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 14 november 2017

1. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 7 november 2017, nr. 153

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Energiemix Winterswijk Energieneutraal 2030

Besluit:

 • De raad  voorstellen kennis te nemen van :
  • het onderzoeksrapport “Passende energiemix voor een energieneutraal Winterswijk 2030”;
  • het advies van de Energietafel.
 • De raad voorstellen de volgende energiemix vast te stellen:
  • Elektrificeer woningen, bedrijven en andere gebouwen en installaties.
  • Zet maximaal in op de besparing en verduurzaming van het energieverbruik van woningen, bedrijven en andere gebouwen en installaties.
  • Zet maximaal in op de zonne-energie (daken en grondgebonden) en neem  de doelstelling van de Energietafel over om de komende 5 jaar maximaal de daken voor zonnepanelen te benutten en minimaal 50 hectare grondgebonden zonneparken gerealiseerd te hebben.
  • Kies nu niet voor de optie biogas als transitiebrandstof.
  • Ontwikkel een wijk-, doelgroep en gemeente-brede aanpak.
  • Onderzoek andere alternatieve duurzame energiebronnen.
  • De energiemix nader uitwerken in een uitvoeringsagenda en deze uiterlijk november 2018 conform de wens van de raad voorleggen.
 • De raad voorstellen direct te starten met de uitvoering van de voorliggende energiemix.
 • De raad voorstellen de Energietafel te continueren en hiervoor bij de 1e financiële prognose 2018 de middelen beschikbaar te stellen.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers  / behandelend ambtenaar: de heer E. Tissingh
Commissie: ja

3. Belastingverordeningen 2018

Besluit:

 • Ingestemd met de belastingverordeningen 2018.
 • De raad voorstellen om de belastingverordeningen voor het belastingjaar 2018 vast te stellen:
  • Verordening Afvalstoffenheffing 2018;
  • Verordening Grafrechten 2018;
  • Verordening Forensenbelasting 2018;
  • Verordening Kwijtschelding 2018;
  • Legesverordening 2018;
  • Verordening Marktgelden 2018;
  • Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2018;
  • Verordening Precariobelasting 2018;
  • Verordening Reclamebelasting 2018;
  • Verordening Rioolheffing 2018;
  • Verordening Toeristenbelasting 2018.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde / behandelend ambtenaar: de heer P. Visser
Commissie: ja

4. Bedrijfsvoeringsonderzoek SDOA

Besluit:
De raad voorstellen:

 • Als zienswijze in het Algemeen Bestuur van SDOA in te brengen dat Winterswijk niet instemt met de door het Dagelijks Bestuur van SDOA voorgestelde  verdeling van de bedrijfsvoeringskosten, maar dat wij vasthouden aan het advies van Radar om de bedrijfsvoeringskosten te verdelen op grond van het aantal uitkeringsgerechtigden en het aantal inwoners per gemeente.
 • Niet in te stemmen met de begrotingswjiziging 2017 en 2018.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: mevrouw E. Abbink-Slats
Commissie: ja

5. Aardgasloos bouwen

Besluit:

 • In alle tenders bij gemeentelijke grondverkoop voor alle Bouwbesluit-functies opnemen:
  • dat aansluitingen op het gasnet niet zijn toegestaan;
  • het vereiste dat de EPC tenminste 50% lager is dan de huidige Bouwbesluitnorm.
 • Bij nieuwbouw en renovatie buiten gemeentelijke grondposities:
  • breed inzetten op het stimuleren en verleiden van initiatiefnemers om aardgasvrij te bouwen en te renoveren en een EPC te hanteren dat tenminste 50% lager is dat de huidige Bouwbesluitnorm;
  • nabij nieuwbouwlocaties onderzoeken welke alternatieve energievoorzieningen er mogelijk zijn en deze aanbieden als warmtevoorziening;
  • zodra een wettelijk kader is om op gronden die niet in eigendom zijn verplicht aardgasvrij te bouwen, dit in het gemeentelijk beleid doorvoeren.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: de heer J. Westerdiep
Commissie: ja