Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d.19 september 2017

1. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 12 september  2017, nr. 145

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Aanvraag activiteitensubsidie van Stichting Hart4Winterswijk

Besluit:
De gevraagde activiteitensubsidie geweigerd.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: mevrouw B. Klein Gunnewiek
Commissie: nee

3. Deelname Winterswijk aan Village Deal VNG

Besluit:

  1. De raad voorstellen in te stemmen met de deelname aan de Village Deal.
  2. De samenwerkingsovereenkomst ondertekenen na instemming van de gemeenteraad.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: mevrouw E. Abbink-Slats
Commissie: ja