Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 26 september 2017

1. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 19 september  2017, nr. 146

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Herziening bestemmingsplannen industrieterrein Vèèneslat Noord en Zuid en bedrijventerreinen Misterweg

Besluit:
Ingestemd met de inhoud van het ontwerpbestemmingsplan “Bedrijventerrein Vèèneslat en Misterweg” en nadat communicatie met betrokkenen heeft plaatsgevonden, deze in procedure brengen.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: mevrouw R. Lankveld
Commissie: ja

3. Inrichting voormalige stortplaats WAL

Besluit:

  • Kennisgenomen van de notitie “Mogelijke ontwikkelingsrichting stortplaats WAL met kostenraming’ en van het vervolgproces.
  • De intentie uitgesproken de WAL-stort te willen ontwikkelen in de geest van de beschreven ontwikkelingsrichting.
  • Ingestemd met de uitwerking van de ontwikkelingsrichting in samenspraak met belanghebbenden

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde / behandelend ambtenaar: de heer K. Meinderts
Commissie: ja

4. Uitspraak van de rechtbank Gelderland over het ingestelde beroepschrift tegen de verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning aan de Sieverdinkweg 22 te Winterswijk

Besluit:
De uitspraak, inhoudende dat het ingestelde beroepschrift ongegrond is verklaard en de omgevingsvergunning terecht is verleend, voor kennisgeving aangenomen.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw S. Tollkamp
Commissie: ja

5. Bestuurlijke Termijnagenda september 2017

Besluit:
Ingestemd met de 'Bestuurlijke Termijnagenda 2017, 2018 en onbepaald (versie september 2017)'  en deze ter vaststelling aanbieden aan het presidium.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  /  behandelend ambtenaar: mevrouw M. Keur
Commissie: ja

6. Samenwerkingsovereenkomst met Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen

Besluit:
Ingestemd met het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met Stichting Pharos Expertisecentrum voor Gezondheidsverschillen om deel te kunnen nemen aan het project ‘Aan de slag! Vrijwilligerswerk door asielzoekers en statushouders in de opvang’.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris en de heer drs. D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: mevrouw B. Klein Gunnewiek
Commissie: ja

7. Programmabegroting 2018-2021

Besluit:
De programmabegroting 2018-2021 goedgekeurd en ter vaststelling aanbieden aan de raad.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde / behandelend ambtenaar: de heer G. Hoogendijk
Commissie: ja

8. Concept-beleidsnota economie

Besluit:
Ingestemd met de concept-beleidsnota economie.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers, mevrouw drs. I.G. Saris en de heer G.J.W. te Gronde / behandelend ambtenaar: B. Roeterdink
Commissie: nee

9. Algemeen Bestuur Regio Achterhoek

Besluit:
Met inachtneming van enkele nadere overwegingen kennisgenomen van de vergaderstukken.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw M. Keur
Commissie: ja