Notulen vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie 19 december 2019

Vergaderdatum: 19 december 2019
Locatie kamer: 1.50
Aanwezig: H. van Lith (voorzitter), R. Crols, L. Keunen, R. de Jong, F. van de Ven, H. Kruisselbrink(commissieleden) J. Ras (technisch adviseur), M. Navis (secretaris), K. Meinderts (agendalid) A.J. Hogeslag (agendalid) W. Peletier (agendalid) P. van de Laan (agendalid) R. Brongers
Afwezig: J.P. Donderwinkel, met kennisgeving (commissielid)
Verslaglegging: secretaris
E-mail secretaris: mnavis@winterswijk.nl

1. Opening en vaststelling agenda

De vergadering wordt om 15.00 uur geopend.
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom. In het speciaal een woord van welkom aan de nieuwe commissieleden de heer F. Van de Ven en de heer H. Kruisselbrink en de heer R. Nijland, projectleider Gemeente Winterswijk.
Agendapunt 6 en 7 worden naar voren gehaald en wordt direct mee begonnen na de opening. De agenda wordt met deze wijziging vastgesteld.

2. Inventarisatie sprekers publieke tribune

-

3. Verslag en actielijst van de vergadering

Verslag d.d. 24 oktober wordt vastgesteld.
De actielijst wordt doorgenomen.
De volgende actiepunten blijven staan:

 • Actiepunt 1 (Smederij Laar)
 • Actiepunt 2 (Duikers in Winterswijk)
 • Actiepunt 3 (Wooldseweg 127, interieur Keunenhuis)
 • Actiepunt 4 (HSF)
 • Actiepunt 5 (Spoorzone. Topgevelstenen watertoren)
 • Actiepunt 6 (Beleidsnota Natuur en landschap)
 • Actiepunt 7 (Achterhoeks Canon)

Overige actiepunten:

 • Actiepunt 8 (Samenwerking Venemansmolen en erfgoedklusbrigade): Brief is opgemaakt en verzonden, actie punt vervalt.
 • Actiepunt 9 (Aanpassing ruimtelijk afsprakenkader t.b.v. steengroeve): Brief is opgemaakt en verzonden, actiepunt vervalt.

4. Ingekomen/verzonden stukken en mededelingen.

4.1 Ingekomen

 • Uitnodiging thema avond Wonen 25 november 2019
 • Uitnodiging voor de feestelijke boekpresentatie van Staringa 16
 • Oproep insturen bijzondere Gelderse oorlogsfoto’s
 • Mail Proces toekomst Jacobskerk

4.2 Verzonden

 • Adviesbrief RAK Steengroeve
 • Reactie op advies van ACH over Omgevingsvisie Buitengebied
 • Aanmelding afvaardiging namens ACH bij WCL

4.3 Mededelingen

Harry Kruisselbrink donderdag 3 september 2020 afwezig. Deze vergaderdatum wordt gewijzigd naar donderdag 10 september 2020. Bij het verslag komt de gewijzigde planning.

5. B&W-besluiten en agenda’s raadscommissies

Geen opvallende zaken voor de commissie.

6. Toelichting inzake Ontwikkelpark Achterhoek door Rene Nijland

Deze is al gepresenteerd in Welstand. A. Hogeslag vraagt hoe het hier is geregeld t.a.v. het verkeer. De nieuwe ontsluitingsweg is voldoende capaciteit hiervoor. De commissie is positief en vind de ontwikkelingen een zeer aanvaardbaar.

7. Grens/z Work Center door Rene Nijland

Dhr. R. Nijland geeft de presentatie Grenzeloos samenwerken Park Achterhoek & Gaxel. Een tip is om het filmpje te bekijken op you tube: https://youtu.be/lKPDOu3BqU4. Hierin spelen beide burgemeesters een hoofdrol en zoemen ze in op het dienstencentrum. Ook is er 30 januari 2020 een informatieavond in de Raadszaal in Vreden, deze avond is voor alle geïnteresseerden in het plan.

R. Crols spreekt zijn bedenkingen uit over de positionering van het plan, deze maakt zich juist meer los van het landschap door de schuine positionering. R. Nijland geeft aan dat het hier om een bijlage/aanbeveling gaat voor de aanbesteding. Voorop staat dat er rekening gehouden wordt met het landschap. Ook eenzijdig parkeren om zoveel mogelijk in landschap op te laten gaan. Dit allen zijn referentiekaders er is dus zeker nog ruimte  voor advies van de commissie. F. van de Velde vraagt wat er met het oude grensgebouw gaat gebeuren, of dit bij dit plan te betrekken is. R. Nijland geeft aan dat de cultuur historische waarden van dit gebouw allemaal nog intact zijn. Om het nu mee te nemen in het huidig verhaal is nog een brug te ver. W. Peletier is benieuwd of de capaciteit van de Vredenseweg is ingecalculeerd, dit is geen enkel probleem. H. Kruisselbrink vindt het argument van de architect door het pand net uit het lood te zetten erg sterk. Het gaat hier om een Tender aanbesteding, dit is ook voor de regelgeving een eerlijk vergelijk. De zwaarste regelgeving is van toepassing. P. van de Laan vraagt zich af wie de eigenaar wordt, in de verwachting wordt dit een belegger.

De commissie besluit een adviesbrief op te stellen, R. Crols, H. Kruisselbrink en L. Keunen gaan dit doen. Op- en aanmerkingen voor deze brief kunnen via de secretaris doorgegeven worden.

8. Toelichting concept beleid aardkundig erfgoed

K. Meinderts geeft de presentatie Aardkundig erfgoed.
W. Peletier vraagt wie het advies gaat verstrekken vanuit ACH, dit i.v.m. de onoverkomelijk heden in de lijst met namen. Het verzoek is of W. Peletier deze fouten en overige op- en aanmerkingen via de mail aan K. Meinderts wil doorgeven. Verder komt het gevoel dat de toerisme waarde boven de landschapswaarde komt. Het doel voor de lange termijn moet zijn de aardkundige waarden. De aanbeveling van de commissie is dat ook dan gestuurd moet worden op maatschappelijk belang in plaats van toerisme. Zodra de concept-nota er ligt komt K. Meinderts weer terug bij de commissie, dan kunnen we eventueel formeel advies uitbrengen. Alles bij elkaar is het een positieve ontwikkeling.

9. Bomenkap buitengebied Winterswijk

Naar aanleiding van het bericht in de media is de vraag of het hier alleen gemeentelijk beleid betreft, dit is het geval.

10. Kerkenvisie Plan van Aanpak

De kerkenvisie PvA bestaat uit drie delen, J. Ras geeft een korte toelichting op het ontvangen stuk. De commissie is erg blij dat er aandacht aan wordt besteed. De opzet is een duidelijk en helder verhaal.

11. Erfgoeddag 13 februari 2020

Donderdag 13 februari is de erfgoeddag, middag en avond, in klooster Loreto in Lievelde. Er is aandacht voor de projecten van de afgelopen tijd en waar in de komende periode nog behoefte aan is. Het is het laatste jaar van het uitvoeringsprogramma. Deze dag zijn er verschillende workshops met onder andere de volgende onderwerpen:

 • Duurzaamheid
 • Projecten interieur & wederopbouw
 • Start kerkenvisie
 • Nieuwe boerderij stichting Achterhoek

Reserveer deze dag alvast in je agenda.

12. Interieurprojecten (toelichting Roger Crols, stand van zaken)

Dit gaat voortvarend, het project is ook op omroep Gelderland geweest. En maandag 16 december was er een bijeenkomst op landgoed Kreil met studenten van het Radboud Universiteit van het college Interieurgeschiedenis.
In het voorjaar gaat men verder met de organisatie van de workshops, er staan nog zo’n 100 woningen op de lijst.

13. Agendapunten volgende vergadering

Een optie is om de ontwikkelingen van de Markt, Opgave Centrum in het besloten gedeelte op de agenda te zetten.

14. Rondvraag

Geen.

15. Sluiting vergadering

De voorzitter dankt een ieder voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 17.15 uur. De besloten vergadering zet zich aansluitend voort.