Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 17 augustus 2021

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 20 juli 2021, nr. 30

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften 2020

Besluit:
Het jaarverslag van de Commissie Bezwaarschriften van de gemeente Winterswijk over 2020 voor kennisgeving aangenomen en ter informatie aanbieden aan de raad.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: A.B. Damkot

3. Handhavingsarrangement gemeente Winterswijk en basisteam politie Achterhoek-Oost

Besluit:

 • Het 'Handhavingsarrangement Gemeente Winterswijk en basisteam Achterhoek-Oost' vastgesteld.
 • Burgemeester Bengevoord gemandateerd om namens het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk het Handhavingsarrangement te ondertekenen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Wesselink

4. Jaarverslag Toezicht en Handhaving 2020

Besluit:
Het jaarverslag toezicht en handhaving 2020 vastgesteld en ter informatie aanbieden aan de raad.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Wesselink

5. Wijziging Legesverordening 2021

Besluit:
Het besluit tot wijziging van de Legesverordening 2021 en de daarbij behorende Tarieventabel vastgesteld.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: P.J. Visser

6. Wijziging gemeenschappelijke regeling SDOA

Besluit:
Aan de raad toestemming vragen om de gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek te wijzigen.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: B. klein Gunnewiek

7. Eerste bestuursrapportage 2021 en Tweede begrotingswijziging 2021 van Sociale Dienst Oost Achterhoek

Besluit:
De raad voorstellen:

 • kennis te nemen van de Eerste bestuursrapportage 2021 en de Tweede Begrotingswijziging 2021 van de Sociale Dienst Achterhoek:
 • geen zienswijze in te brengen op de Tweede begrotingswijziging 2021 van Sociale Dienst Oost Achterhoek.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: B. klein Gunnewiek

8. Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie

Besluit:
De raad voorstellen lid te worden van het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: R.J.F. Jansen

9. Evaluatie regionale samenwerking Regio Achterhoek

Besluit:
De raad voorstellen:

 • kennis te nemen van het evaluatierapport en de reactie van de Achterhoek Board op de aanbevelingen;
 • de door de Board geformuleerde actiepunten te onderschrijven.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Keur

10. Afhandeling raadsmotie Woningbouwimpuls Winterswijk

Besluit:
De motie afhandelen conform bijgaande brief aan de raad.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: G. Beunk

11. Verlenging mogelijkheid verstrekken geldlening

Besluit:

 • De raad voorstellen de uitvoering van het raadsvoorstel en -besluit van 11 maart 2021, om renteloze leningen te verstrekken aan Winterswijkse ondernemers die door de gevolgen van de Covid-19 crisis getroffen zijn, (met terugwerkende kracht) te verlengen tot en met 30 september 2021.
 • De Beleidsregels verstrekken geldleningen eveneens verlengd tot en met 30 september 2021, er vanuit gaand dat de raad de termijn voor het indienen van aanvragen voor geldleningen verlengt.
 • Het Mandaatbesluit verstrekken geldleningen verlengd tot en met 15 oktober 2021. 

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek, H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: R.J.F. Jansen

12. Finale Green Leaf Award 2022

Besluit:

 • Met een delegatie onder leiding van de Burgemeester naar Finland afreizen voor de deelname van Winterswijk aan de finale van de Green Leaf Award.
 • De door de reis uitgestoten CO2 compenseren.

Portefeuillehouder: L.C.M. Frings / behandelend ambtenaar: B.H.A. Klein Nibbelink