Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 28 augustus 2018

1. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 21 augustus 2018, nr. 7

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Bestuurlijke vertegenwoordiging in de Vergadering van Gemeenten en Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

Besluit:
De wethouders WMO/Jeugd van de gemeenten Oost Gelre en Oude IJsselstreek volmacht verlenen om de gemeente Winterswijk te vertegenwoordigen in de Vergadering van Gemeenten van de Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: mevrouw R. Hartman
Commissie: nee

3. Verevening jeugdhulpkosten 2017 en 2018

Besluit:

 • Ingestemd met de uitkomsten van de verevening Jeugdzorg 2017.
 • Ingestemd met de genoemde maatregelen in het Poho Sociaal en hier door het MOSD uitvoering aan laten geven.
 • Ingestemd met de herberekening van de verevening Jeugdzorg 2015 (optie 1).
 • Ingestemd met het bijgevoegd verrekeningsmodel.
 • Vanaf 2018 de Jeugdzorg niet meer verevenen binnen de Achterhoekse gemeenten.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: mevrouw R. Hartman
Commissie: ja

4. Regionaal preventieprogramma Volksgezondheid en Sociaal Domein

Besluit:

 • Ingestemd met de beslispunten uit het regionaal Preventieprogramma Sociaal domein/ Volksgezondheid 2018-2021.
 • Een programmamatrix inrichten met regionale en lokale projecten gericht op de maatschappelijke doelen die de Achterhoek stelt.
 • Een stuurgroep instellen om het preventieprogramma sociaal domein te sturen en monitoren en daarbij de inwoners concreet betrekken.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: mevrouw G. Rauwerdink
Commissie: ja
 
5. Visie inkoop sociaal domein vanaf 2021

Besluit:

 • Ontwikkeling in gang zetten om te sturen op resultaten op individueel cliëntniveau waarvan geïndiceerde preventie onderdeel is.
 • Bij vraagverheldering en omschrijving van resultaten gebruik maken van het coördinatiemodel van Esbjerg.
 • In het verlengde van bovenstaande beslispunten indicatoren ontwikkelen om daar waar het kan aanbieders te bekostigen op basis van bereikte resultaten. Daar waar dit niet kan, af te rekenen op basis van prestatie of beschikbaarheid.
 • Werkgroep formeren om samen met inwoners en zorgaanbieders resultaatsturing en bekostiging (waar mogelijk) in 2021 in te kunnen voeren.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris  / behandelend ambtenaar: mevrouw G. Rauwerdink
Commissie: ja

6. Wijziging Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2016, 1e en 2e halfjaar 2018

Besluit:
Het besluit “Wijziging Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2016, 1e en 2e halfjaar 2018” vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer ing. G.J.W. Elferdink / behandelend ambtenaar: de heer P. Visser
Commissie: ja

7. Aanpassing statuten Achterhoek VO

Besluit:
De raad voorstellen in te stemmen met de voorgenomen statutenwijziging van Stichting Achterhoek VO, zoals neergelegd in de concept-akte van statutenwijziging.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris  / behandelend ambtenaar: de heer H. Kappert
Commissie: ja

8. Bestemmingsplanwijziging Goorweg 42

Besluit:
Ingestemd met het ontwerpwijzigingsplan Goorweg 42 en deze in procedure brengen.

Portefeuillehouder: de heer ing. G.J.W. Elferdink / behandelend ambtenaar: mevrouw R. Lankveld
Commissie: ja

9. Aanpassen tarieven hulp bij huishouden

Besluit:
De tarieven  voor huishoudelijke hulp vanaf periode 11 (ingang 8 oktober 2018) tussentijds aanpassen waarbij rekening wordt gehouden met de algemene loonstijging van 4% met ingang van 1 oktober 2018. Het uurtarief wordt voor HH1 € 24,60 en voor HH2 € 28,80.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris  / behandelend ambtenaar: mevrouw G. Rauwerdink
Commissie: ja

10. Meerjaren Investeringsplanning Ruimtelijke Projecten MIR Winterswijk 2019-2028

Besluit:
De raad voorstellen de Meerjaren Investeringsplanning Ruimtelijke Projecten Winterswijk 2019-2028 vast te stellen.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar de heer G. Overkamp en de heer
J. Roelofsen
Commissie: ja

11. Wijziging programma-indeling

Besluit:
De raad voorstellen de programma’s voor de nieuwe bestuursperiode volgens de volgende programma-indeling vast te stellen:
- Programma 1: Bestuur en Dienstverlening
- Programma 2: Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving
- Programma 3: Regionale en Grensoverschrijdende samenwerking
- Programma 4: Maatschappelijke zorg en Participatie
- Programma 5: Jeugd en Onderwijs
- Programma 6: Economie-Centrum
- Programma 7: Cultuur, Sport en Vrijetijdseconomie
- Programma 8: Ruimtelijke ontwikkeling in de kern en Mobiliteit
- Programma 9: Werk en Inkomen
- Programma 10: Economie en Bedrijvigheid
- Programma 11: Ruimtelijke ontwikkeling en Economie buitengebied, Natuur en Landschap
- Programma 12: Duurzaamheid, Klimaat en Milieu
- Programma 13: Organisatie en Financiën

Portefeuillehouder: de heer ing. G.J.W. Elferdink / behandelend ambtenaar: de heer G.A. Hoogendijk
Commissie: ja

12. 2e Prognose 2018

Besluit:
De raad voorstellen:
- de 2e Prognose 2018 vast te stellen;
- het voordelig resultaat van per saldo € 587.000 van de voorgestelde financiële bijstellingen voor 2018 toe te
  voegen aan de algemene reserve;
- € 90.000 te onttrekken aan de reserve bestemmingsreserves voor onderhoud graven;
- € 200.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Stedelijke Herverkaveling.

Portefeuillehouder: de heer ing. G.J.W. Elferdink / behandelend ambtenaar: de heer G.A. Hoogendijk
Commissie: ja

Uitgelicht