Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 23 januari 2018

1. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 16 januari 2018, nr. 161

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding begraafplaats

Besluit:

  • Ingestemd met de partiële herziening van het bestemmingsplan Kom Winterswijk ten behoeve van de uitbreiding van de Algemene begraafplaats.
  • Het ontwerpbestemmingsplan "Uitbreiding begraafplaats" in procedure brengen.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: de heer D. Kellner
Commissie: ja

3. Aanwijzing koopzondagen 2018

Besluit:
Voor 2018 de volgende koopzondagen aangewezen:
-   conform het verzoek van de ABH Cityvereniging voor de bebouwde kom en het centrum  elke laatste zondag
    van de maand én de zondagen 16 en 23 december;
-   voor het gebiedsdeel Meddo de zondagen 18 maart, 8 april, 15 april, 22 april, 29 april, 6 mei, 7 oktober, 9 december  
    en 16 december;
-   voor het gebiedsdeel Brinkheurne de zondagen 25 maart, 29 april, 27 mei, 24 juni, 22 en 29 juli,  5, 12 en 19
    augustus, 30 september, 28 oktober, 25 november en 23 en 30 december.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: de heer G. Krosenbrink
Commissie: nee

4. Stimuleringslening non-profitorganisaties

Besluit:

  • Ingestemd met de invoering van de Stimuleringslening Duurzame Maatregelen Non-Profit Organisaties gemeente Winterswijk 2018 – 2019.
  • Ingestemd met het voorstel om voor 2018 en 2019 jaarlijks een revolverend krediet van € 150.000 beschikbaar te stellen.
  • De Verordening  Stimuleringslening non-profit organisaties gemeente Winterswijk 2018 – 2019 ter vaststelling voorleggen  aan de gemeenteraad.
  • Indien de raad akkoord is, het verduurSaam Energieloket mandateren voor de uitvoering de Stimuleringslening.
  • Indien de raad akkoord is, de voorgestelde risicoafweging voor coöperaties instellen.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: de heer J. Westerdiep
Commissie: ja

Uitgelicht