Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 23 januari 2018

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 16 januari 2018, nr. 159

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Experiment Stedelijke Herverkaveling: op naar de uitvoering!

Besluit:
De raad voorstellen:

 • Stedenbouwkundige plannen Focusgebieden EucalyptaPark en Belastingkantoor vast te stellen;
 • Ruildeals met OBW, Eigenaar belendend perceel en ING Bank te onderschrijven;
 • Mee te werken aan bestemmingswijziging voor het ING kantoor aan de Balinkesstraat;
 • Kennis te nemen van de uitkomsten Marktconsultatie Project Weurden;
 • Het tender document Cultuurkwartier BoogieWoogie vast te stellen;
 • Ermee in te stemmen dat van de bestemmingsreserve stedelijke herverkaveling € 200.000,- wordt ingezet voor de uitvoering van de projecten EucalyptaPark, Zonnebrink en Belastingkantoor;
 • Een aanvullend budget van € 351.000,- beschikbaar te stellen voor het resterende gedeelte van de totale uitgaven die nog niet op een andere wijze financieel gedekt zijn en de hieruit voortvloeiende structurele kapitaallasten (rente en afschrijving) ad. € 32.000,- bij de 1e financiële prognose 2018 te verwerken in de begroting 2018 - 2021;
 • Het formele besluit te nemen een aanvullend krediet van € 3.793.000,- vrij te geven voor het gedeelte van de uitgaven dat nog niet is verwerkt in de begroting 2018.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers en mevrouw drs. I.G. Saris  / behandelend ambtenaar: de heer R. Lautenbach
Commissie: ja

3. Realisatie onderwijsvisie Winterswijk

Besluit:

 • De raad voorstellen kennis te nemen van de ‘Notitie onderzoek realisatie onderwijs visie gemeente Winterswijk’.
 • Ingestemd met de aanbevelingen in voornoemde notitie.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: de heer H. Kappert
Commissie: ja

4. Jaarplan Sociaal Domein 2018 regio Achterhoek

Besluit:

 • Het jaarplan 2018 Sociaal Domein Achterhoek vastgesteld.
 • De gemeentelijke bijdrage van € 80.000 en de bijdrage voor Projectleider Inkoop Sociaal Domein van € 15.000 betaalbaar gesteld.
 • Een flexbudget ingesteld van € 90.000 ter compensatie van de werkzaamheden van eigen medewerkers in de regionale samenwerking.
 • De raad voorstellen bij de eerste financiële prognose 2018 een bedrag van € 134.000 op te nemen voor de niet begrote kosten onder 2 en 3.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: mevrouw E. Abbink-Slats
Commissie: ja

Uitgelicht