Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 17 juli 2018

1. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 9 juli 2018, nr. 3

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 10 juli 2018, nr. 4

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

3. Mandaatbesluit uitvoering Wet bag gemeente Winterswijk 2018

Besluit:
Het Mandaatbesluit uitvoering Wet bag gemeente Winterswijk 2018 vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: mevrouw Y. Wiggers
Commissie: nee

4. Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Achterhoek d.d. 12 juli 2018

Besluit:

  1. Het verslag van het AB ODA op 13 november 2017 vastgesteld.
  2. Ingestemd met het aanwijzen van leden voor het dagelijks bestuur en plaatsvervangend voorzitter.
  3. Ingestemd met de reacties van de ODA op de ingebrachte zienswijzen van de Provinciale Staten van Gelderland, de Gemeente Oost Gelre en de Gemeente Aalten.
  4. Het Besluit van B&W van 10 april 2018 en het raadsbesluit van 31 mei 2018 gevolgd.
  5. Kennisgenomen van de 1ste Bestuursrapportage 2018 van de ODA.
  6. Het Besluit van B&W van 10 april 2018 en het raadsbesluit van 31 mei 2018 gevolgd.
  7. Het Besluit van B&W van 10 april 2018 en het raadsbesluit van 31 mei 2018 gevolgd.
  8. Kennisgenomen van de mededelingen.

Portefeuillehouder: de heer ing. G.J.W. Elferdink / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Beekhuizen
Commissie: ja

5. Benoeming lid Raad van Commissarissen Vitens NV

Besluit:
Ingestemd met de benoeming van mevrouw drs. H. Setz MBA als commissaris in de RvC van Vitens NV voor de periode van vier jaar.

Portefeuillehouder: de heer ing. G.J.W. Elferdink / behandelend ambtenaar: mevrouw M. Keur
Commissie: nee

 

 

 

 

Uitgelicht