Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 17 juli 2018

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 10 juli 2018, nr. 3

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Aanvraag structurele subsidieverhoging Stichting Exploitatie Het Museum

Besluit:

  1. Een verhoging van de subsidie aan Stichting Exploitatie Het Museum in het hart van Winterswijk voor de jaren 2019 en 2020 naar € 34.500 per jaar opnemen in de conceptbegroting 2019 en voor een integrale afweging voorleggen aan de raad bij de begrotingsbehandeling eind 2018.
  2. De hoogte van de subsidie vanaf 2021 afhankelijk stellen van de behaalde resultaten.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: de heer R. Ansink
Commissie: nee

3. Principeverzoek wijziging bestemmingsplan Beukenhorstweg 39

Besluit:
In principe medewerking verleend aan het verzoek om twee woningen in het pand aan de Beukenhorstweg 39 toe te staan, mits aan de voorwaarden voor een goede ruimtelijke ordening wordt voldaan.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: mevrouw E. Klein Gunnewiek
Commissie: ja

4. Gebiedsontwikkeling Driemarkweg e.o.

Besluit:

  1. Ingestemd met het in uitvoering nemen van herinrichtingsproject kleiput conform de gegeven uitgangspunten.
  2. Ingestemd met de beschreven ambitie in de gebiedsvisie (ontwerpbesluit) en de gebiedsvisie voor een periode van vier weken open te stellen voor reacties.
  3. Ingestemd met de nadere uitwerking van de deelprojecten, zoals beschreven in de gebiedsvisie.

Portefeuillehouder: de heer ing. G.J.W. Elferdink / behandelend ambtenaar: de heer K. Meinderts
Commissie: ja

5. Ruiling grond Laan van Hilbelink/Kastanjelaan

Besluit:
Ingestemd met de ruiling van grond met Hittech Bihca aan de Laan van Hilbelink/Kastanjelaan tegen de voorwaarden als genoemd in de nota.

Portefeuillehouder: de heer drs. D. W. Aalderink / behandelend ambtenaar: de heer B. Lieverdink
Commissie: nee

6. Beslissing op bezwaar tegen het dwangsombesluit van 6 oktober 2017 wegens de onrechtmatige bewoning van recreatiewoning Meekertweg 8-25

Besluit:
Het bezwaarschrift dat tegen het dwangsombesluit van 6 oktober 2017 (kenmerk 139585) is ingediend, conform het advies van de commissie bezwaarschriften, ongegrond verklaard en het verzoek om kostenvergoeding afgewezen. Het besluit van 6 oktober 2017 inhoudende een last onder dwangsom dat wegens de onrechtmatige bewoning van recreatiewoning Meekertweg 8-25 is opgelegd, met aanpassing van de begunstigingstermijn bij brief van 8 maart 2018 in zes weken na de beslissing op bezwaar, in stand gelaten.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw M. Wesselink
Commissie: nee

 

Uitgelicht