Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 5 juni 2018

1. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 29 mei  2018, nr. 179

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Algemeen Bestuur Regio Achterhoek d.d. 6 juni 2018

Besluit:
Kennisgenomen van de vergaderstukken en ingestemd met de aan het AB gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw M. Keur
Commissie: ja

3. Analyse en plan van aanpak beschikbaarheid bedrijventerreinen

Besluit:
Een budget van € 48.000 beschikbaar gesteld voor:

  • Diepgaande kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de vraag- en aanbodontwikkeling:

    a. met extra aandacht voor lokale vraagontwikkeling;
    b. met voldoende autoriteit voor de RPB onderhandeling en ladderonderbouwing;
    c. vraag-aanbod confrontatie in de tijd uitgezet, waarin inzichtelijk wordt waar op welke momenten frictie ontstaat, zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht.

  • Integraal plan van aanpak gericht op voldoende beschikbaar bedrijventerrein, met daarin aandacht  voor:

    a. benodigde hoeveelheid (en kwaliteit van) nieuw bedrijventerrein;
    b. revitaliseringmogelijkheden voor locaties die kwalitatief niet meer aansluiten op de vraag;
    c. verminderen en voorkomen van leegstand.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: de heer B. Roeterdink
Commissie: ja

4. Vaststelling bestemmingsplan Siloterrein

Besluit:.

  • Inzake spoorweglawaai een hogere grenswaarde van 58 dB conform artikel 110a eerste lid Wet geluidhinder voor het te bouwen woongebouw (21 appartementen) vastgesteld.
  • De gemeenteraad voorstellen:

    a. in te stemmen met de beantwoording van de op het ontwerpbestemmingsplan Siloterrein ingebrachte zienswijze en deze ongegrond te verklaren;
    b. het ontwerpbestemmingsplan Siloterrein, ten opzichte van het ontwerp zoals dit ter inzage heeft gelegen, gewijzigd vast te stellen.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: de heer D. Kellner
Commissie: ja

 

Uitgelicht