Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 13 maart 2018

1. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 6 maart  2018, nr. 168

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Budgethouderschap Vrijetijdsagenda Achterhoek2016-2019

Besluit:

  • Gemeente Berkelland aangewezen als ondersteuner en budgethouder voor het portefeuillehouderoverleg Vrijetijdseconomie.
  • Kennisgenomen van het huidige overzicht van geconcretiseerde projecten voor het jaar 2017-2018.
  • Jaarlijks het jaarverslag Vrijetijdsagenda vaststellen.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde / behandelend ambtenaar: de heer B. Roeterdink
Commissie: nee

3. Verlengen convenant en overeenkomst en tijdelijke uitbreiding Ondersteuningsteam Oost Achterhoek

Besluit:

  • Ingestemd met verlenging van de einddatum van het convenant en overeenkomst Ondersteuningsteam Oost Achterhoek tot 1 januari 2019.
  • Ingestemd met tijdelijke uitbreiding van de formatie van het Ondersteuningsteam Oost Achterhoek tot 1 januari 2019 met twee FTE.
  • De kosten van deze uitbreiding gelijkelijk verdelen met de gemeenten Oost Gelre en Aalten.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: mevrouw R. Hartman
Commissie: ja

4. Gebiedsontwikkeling Driemarkweg e.o.

Besluit:

  • Ingestemd met het inschakelen van een externe partij voor het opstellen van een gebiedsvisie voor Driemarkweg e.o.
  • Een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 22.000 voor gebiedsvisie en voorbereidende onderzoeken.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde / behandelend ambtenaar: de heer K. Meinderts
Commissie: ja

5. Keurmerk veilig ondernemen in het buitengebied

Besluit:
€ 10.000,- beschikbaar gesteld ten behoeve van de procesbegeleiding door het CCV voor het verkrijgen van het Keurmerk Veilig Ondernemen in het buitengebied.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: de heer F. Starke
Commissie: ja

6. Beslissing op bezwaar tegen het besluit van 29 september 2017 waarbij onder oplegging van een dwangsom een herplantplicht is opgelegd voor vijf locaties nabij de Illebergdiek en de Bredelerweg

Besluit:
Het bezwaarschrift dat tegen het dwangsombesluit van 29 september 2017 (kenmerk 127324) is ingediend, conform het advies van de commissie bezwaarschriften, ongegrond verklaard en het verzoek om kostenvergoeding afgewezen. Het besluit van 29 september 2017, waarbij onder oplegging van een last onder dwangsom een herplantplicht is opgelegd voor vijf locaties nabij de Illebergdiek en de Bredelerweg, in stand gelaten.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw M. Wesselink
Commissie: ja

 

Uitgelicht