Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 15 mei 2018

1. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 8 mei  2018, nr. 176

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. De Achterhoek werkt door 2.0

Besluit:
De raad voorstellen:

  • In te stemmen met de doorontwikkeling van de regionale samenwerking zoals geformuleerd in ‘De Achterhoek werkt door 2.0’, versie 11 april 2018.
  • Hiertoe in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van de samenwerkingsregeling, resulterend in de Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek (24e wijziging).
  • Het college toestemming te geven om ook in te stemmen met de 24e wijziging van de Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek.
  • Ten aanzien van de gewijzigde begroting 2018 en de 1e begrotingswijziging 2018 geen zienswijzen kenbaar te maken.
  • De secretaris/directeur van de Regio Achterhoek opdracht te geven tot het laten uitvoeren van een evaluatie van de nieuwe werkwijze door een externe partij, 2 jaar nadat deze formeel van start gaat; e.e.a. op basis van vooraf door     het AB benoemde evaluatiecriteria.

Portefeuillehouder: de heer drs. B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw M. Keur
Commissie: ja

3. Ondersteuningsplannen samenwerkingsverbanden Primair en Voorgezet Onderwijs

Besluit:
Kennisgenomen van de ondersteuningsplannen van de samenwerkingsverbanden van het Primair en Voortgezet Onderwijs.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: mevrouw R. Hartman
Commissie: ja

4. Ontwikkelingen gemeentefonds n.a.v. Maartcirculaire 2018

Besluit:
Kennisgenomen van de ontwikkelingen in het gemeentefonds n.a.v. de Maartcirculaire 2018.

Portefeuillehouder: G.J.W. te Gronde / behandelend ambtenaar: de heer G.A. Hoogendijk en de heer L. van den Berg
Commissie: ja

5. Beleidsnotitie ‘Zorg in onderwijs’

Besluit:
De beleidsnotitie ‘Zorg in onderwijs’ vastgesteld.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris  / behandelend ambtenaar: mevrouw R. Hartman
Commissie: ja

6. Sloop en herbouw woning Stoffelsweg 4

Besluit:
Ingestemd met de inhoud van het ontwerpbestemmingsplan “Stoffelsweg 4” en deze in procedure brengen.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde / behandelend ambtenaar: mevrouw R. Lankveld
Commissie: nee

 

Uitgelicht