Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 18 september 2018

1. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 11 september 2018, nr. 10

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. MTN Medium Term Note Programma Nederlandse Gemeenten

Besluit:
Akkoord gegaan met het benoemen van Intercessie Amsterdam BV, STX Fixed Income Amsterdam en AFS Interest BV Amsterdam als dealers in het MTN programma.

Portefeuillehouder:  de heer ing. G.J.W. Elferdink / behandelend ambtenaar: mevrouw G. Blekkink
Commissie: nee

3. Evaluatie plus BSO gemeente Winterswijk

Besluit:

  • Kennisgenomen van de evaluatie plus BSO gemeente Winterswijk.
  • Plus BSO voortzetten en structureel inbedden in beleid.
  • Plus BSO uitbreiden naar 49 weken per jaar.

Portefeuillehouder:  mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: de heer A.J.C. Mauritz
Commissie: ja

4. Sloop en herbouw woning Stoffelsweg 4

Besluit:
De raad voorstellen het bestemmingsplan Stoffelsweg 4 vast te stellen.

Portefeuillehouder:  de heer ing. G.J.W. Elferdink / behandelend ambtenaar: mevrouw R. Lankveld
Commissie: ja

5. Sociaal Jaarverslag 2017

Besluit:
Kennisgenomen van het Sociaal jaarverslag 2017.

Portefeuillehouder:  de heer ing. G.J.W. Elferdink / behandelend ambtenaar: de heer C. Smits
Commissie: ja

Uitgelicht