Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 25 september 2018

1. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 18 september 2018, nr. 11

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Reglement Reizigersadviesraad ZOOV

Besluit:
Het collegebesluit d.d. 29 mei 2018 als volgt gewijzigd: De term “Verordening Reizigersadviesraad ZOOV” vervangen door de term “Reglement Reizigersadviesraad ZOOV”.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: de heer G. Verzijden
Commissie: nee

3. Vaststellen subsidie 2017 van Velig Thuis Noord Oost Gelderland

Besluit:

  • Kennisgenomen van het inhoudelijk en financieel verslag 2017 van Veilig Thuis Noord Oost Gelderland.
  • De subsidie 2017 t.b.v. Veilig thuis Noord Oost Gelderland vastgesteld op € 86.819,33.

Portefeuillehouder:  mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: mevrouw R. Hartman
Commissie: nee

4. Subsidieaanvraag project Village deal

Besluit:
Een éénmalige projectsubsidie toegekend uit het innovatiefonds van € 31.000 om uitvoering te kunnen geven aan het project Village deal.

Portefeuillehouder:  mevrouw drs. I.G. Saris en de heer drs. D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: mevrouw G. Rauwerdink
Commissie: ja

5. Algemeen Bestuur Regio Achterhoek d.d. 1 oktober 2018

Besluit:
Met inachtneming van een aantal nadere overwegingen ingestemd met de aan het AB gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw M. Keur
Commissie: ja

6. Programmabegroting 2019 – 2022

Besluit:
De programmabegroting 2019 – 2022 goedgekeurd en ter vaststelling aanbieden aan de raad.

Portefeuillehouder:  de heer ing. G.J.W. Elferdink / behandelend ambtenaar: de heer G. Hoogendijk
Commissie: ja

7. Cultuurnota 2018

Besluit:

  • De uitgangspunten uit de nota Kunst en Cultuur 2009 niet meer van toepassing verklaard.
  • De raad voorstellen de Cultuurnota 2018 vast te stellen voor een periode van 4 jaar en te handelen conform de uitgangspunten in deze nota.
  • De raad voorstellen bij de volgende wijziging van de Algemene Subsidie Verordening strikte voorwaarden op te nemen voor de wijze van administreren door de culturele instellingen met een subsidiebedrag boven € 100.000.
  • De raad voorstellen om de koppeling te leggen tussen sport en cultuur met het plan ‘Armoede uit Winterswijk 2040’ waar dit mogelijk is.
  • De raad voorstellen de volgende voorstellen te betrekken bij de integrale afweging van de meerjarenbegroting 2019-2022:

    a. de gemeentelijke bijdrage voor de kortingsregeling op de zaalhuur van Theater De Storm voor amateurkunst structureel te verhogen met € 5.000;
    b. een gemeentelijke bijdrage te verstrekken voor een kortingsregeling op de zaalhuur van Boogie Woogie voor amateurkunst door de jaarlijkse subsidie te verhogen voor dit doel met € 5.000;
    c. vanaf 1-1-2019 voor het indexeren van de subsidies voor de culturele instellingen het indexeringspercentage te hanteren van het Centraal Bureau voor de Statistiek voor CAO-lonen en contractuele loonkosten;
    d. het subsidiebudget voor de 7 Winterswijkse muziekverenigingen te verhogen van € 18.000 naar € 25.000;
    e. de jaarlijkse subsidie voor het cultuureducatieproject Kunstwijs te verhogen naar € 25.000;
    f.  de jaarlijkse subsidie voor het literair café te verhogen naar € 2.000;
    g. voor het faciliteren van de culturele verenigingen en organisaties structureel € 15.000 beschikbaar te stellen om hiermee de kosten van de bijeenkomsten en de ondersteuning te dekken;
    h. jaarlijks € 18.500 beschikbaar te stellen voor het realiseren van kunst in de openbare ruimte;
    i.  voor 2020 eenmalig € 75.000 beschikbaar te stellen voor de continuïteit en toekomstbestendigheid van het culturele aanbod.

Portefeuillehouder:  de heer drs. D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: de heer R. Ansink
Commissie: ja

Uitgelicht