Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 8 januari 2019

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 18 december 2018, nr. 22

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Heroverweging ontwerpuitgangspunten fietspad langs Bataafseweg

Besluit:
Het collegebesluit van 18 september 2018 heroverwogen en de ontwerpuitgangspunten voor fietspad Bataafseweg als volgt aangepast en besloten te hanteren in het vervolgproces:

  1. Wegbreedte 5.50 m verharding in plaats van 6.00 m;
  2. Fietspad 3.00 m aan oostzijde, alleen tussen Bumerweg en Steengroeveweg het fietspad versmallen tot 2.50 m;
  3. Behoud groenstrook westzijde handhaven.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: de heer E. Lucas
Commissie: nee

3. Visie bedrijventerrein Dennenoord

Besluit:

  1. Op grond van artikel 25 tweede lid van de Gemeentewet geheimhouding opgelegd ten aanzien van de financiële bijlage behorend bij B&W-nota visie bedrijventerrein Dennenoord, 13-12-2018, het daarbij behorende overzicht' Dennenoord, doorrekening scenario's, 25 oktober 2018' en de inrichtingsschetsen, en de raad voorstellen deze geheimhouding te bekrachtigen.
  2. De raad voorstellen in te stemmen met de visie dat herverkaveling op het bedrijventerrein Dennenoord conform scenario 3 de voorkeur heeft. Mocht deze herverkaveling niet haalbaar zijn, wordt de huidige situatie gehandhaafd en het terrein gerevitaliseerd conform scenario 1.
  3. De raad voorstellen krediet beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het gewenste herverkavelingscenario 3 en dit te verwerken in de 1e financiële prognose van 2019.  

Portefeuillehouder: de heer ing. G.J.W. Elferdink  / behandelend ambtenaar: de heer H. de Vries
Commissie: ja

4. Aanwijzing Streekziekenhuis Koningin Beatrix als Special Coverage Location

Besluit:
Het besluit van 8 mei 2018 om het SKB als special coverage location aan te wijzen niet gewijzigd en dit per brief aan het SKB bevestigen.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: de heer F. Starke
Commissie: nee