Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 19 november 2019

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 12 november 2019, nr. 65

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Vaststelling Omgevingsvisie buitengebied

Besluit:
De raad voorstellen:

  • in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen, zoals opgenomen in de Nota van beantwoording;
  • de Omgevingsvisie buitengebied Winterswijk, conform artikel 2.1 van de wet ruimtelijke ordening, gewijzigd vast te stellen, waarbij:
    • de visie met identificatienummer NL.IMRO0294.OV1907BGOMGEVVISIE-VA01 in elektronische en analoge vorm is vastgelegd;
    • als ondergrond gebruik is gemaakt van de Basisregistratie Kadaster 8 augustus 2019.
  • Visie Buitengebied 2005, het beleid Landgoederen in Winterswijk (2010), Paardenhouderijen in het buitengebied van de gemeente Winterswijk (2011), Nota uitbreiding van niet-agrarische bedrijvigheid in het buitengebied van Winterwijk (2010), Beleidsnota bovenplans verevenen (2011) en Beleidsnota bovenplans verevenen (bijgesteld) (2015) in te trekken.

Portefeuillehouder: I.T.F. Klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: M. Pothof

3. Wijzigingen verordeningen Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Winterswijk

Besluit:
De raad voorstellen de voorgestelde wijzigingen in de “Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Winterswijk 2020” en in de “Verordening Jeugdhulp gemeente Winterswijk 2020' vast te stellen. 
  
Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: A.J.C. Mauritz

4. Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland d.d. 21 november 2019

Besluit:
Met inachtneming van enkele aandachts- en adviespunten ingestemd met de aan de aan het Algemeen Bestuur gedane voorstellen.
  
Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: A.J.C. Mauritz

5. Erfgoedverordening gemeente Winterswijk 2019

Besluit:
De raad voorstellen de 'Erfgoedverordening gemeente Winterswijk 2019' vast te stellen.

Portefeuillehouder: D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: J. Ras

6. 3e Financiële prognose 2019 

Besluit:
De raad voorstellen de 3e Prognose 2019 vast te stellen, inclusief de voorgestelde budget- en kredietoverhevelingen.
  
Portefeuillehouder: I.T.F. Klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: T.D. Rosenquist

7. Motie Regenbooggemeente

Besluit:
Ingestemd met de reactie op de motie conform bijgaande brief aan de raad.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: E. Abbink

8. Prestatieafspraken 2020 de Woonplaats

Besluit:
Ingestemd met de Prestatieafspraken 2020 tussen de Woonplaats, de Huurdersvereniging en de gemeente Winterswijk.
 
Portefeuillehouder: I.T.F. Klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: E. Rouw

9.  Concept Toekomstvisie en Opdrachten Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland

Besluit:
De raad voorstellen geen zienswijzen in te dienen op de “Concept Toekomstvisie en Opdrachten” van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar:T. Wagenmans