Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 1 oktober 2019

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 24 september 2019, nr. 55

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Beantwoording raadsvragen over stikstofdepositie

Besluit:
Ingestemd met de beantwoording van de vragen conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: I.T.F. Klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: J. van Dijk

3. Aankoop grond bedrijventerrein Spoorzone

Besluit:

  • Ingestemd met de aankoop van de grond in de Spoorzone tegen prijs en voorwaarden als genoemd in de nota.
  • De Raad voorstellen om de grondexploitatie begroting van complex Spoorzone vast te stellen.
  • De Raad voorstellen het hiervoor benodigde krediet van € 2,8 miljoen beschikbaar te stellen.

Portefeuillehouder: I.T.F. Klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: B. Lieverdink