Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 10 september 2019

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 3 september 2019, nr. 55

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Uitspraak Rechtbank Gelderland

Besluit:
De uitspraak, inhoudende dat het beroep tegen de omgevingsvergunning voor de locatie Meddosestraat 36/Sellekamp 51 en het verzoek om de bouw te schorsen zijn afgewezen, voor kennisgeving aangenomen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: S. Tollkamp

3. Cliëntervaringsonderzoek Jeugd en Wmo over 2018

Besluit:

  • Kennisgenomen van de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo- en jeugdhulp en ingestemd met de aanbevelingen.
  • Mandaat verleend om de resultaten voor de Wmo te publiceren op "waar staat je gemeente.nl".
  • Met terugwerkende kracht mandaat verleend om de resultaten voor de Jeugd aan te leveren bij het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: L. Rootveld

4. Subsidieaanvraag pilot Z-route inburgering

Besluit:

  • Akkoord gegaan met de samenwerking met de gemeenten Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Aalten voor de subsidieaanvraag pilot Z-route in het kader van de nieuwe inburgeringswet 2021.
  • Wethouder Aalderink gemandateerd voor de ondertekening van deze subsidieaanvraag.

Portefeuillehouder: D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: M. van Slijpe

5. Verkoop en verhuur van openbaar groen

Besluit:

  • In te stemmen met: het Project Grondgebruik; Verkoop en Verhuur van openbaar groen.
  • De Beleidsregels handhaving eigendomsrecht bij onrechtmatig gebruik gemeentegrond 2019 vastgesteld.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: M.L. Tanck