Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 21 april 2020

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 14 april 2020, nr. 19

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Algemeen Bestuur Regio Achterhoek d.d. 22 april 2020

Besluit:
Met inachtneming van een aantal nadere overwegingen ingestemd met de aan het AB gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Keur

3. Verkeersbesluiten voor laadpalen

Besluit:

 • Aan de Burg Vlamstraat acht parkeerplaatsen aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen.
 • Aan de Jeugdkerkstraat acht parkeerplaatsen aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen.

 Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: M. de Jong

4. Kaderbrief begroting 2021 Regio Achterhoek

Besluit:
Ingestemd met de uitgangspunten van de kaderbrief.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Keur

5. Voorlopige jaarstukken 2019 en concept programmabegroting 2021-2024 VNOG

Besluit:
De raad voorstellen kennis te nemen van:

 • de voorlopige jaarstukken 2019 en de vastgestelde kaderbrief 2021-2024 van de VNOG;
 • de concept programmabegroting 2021-2024 van de VNOG en geen zienswijze in te brengen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: T. Wagenmans

6. Uniformering social return Oost-Nederland

Besluit:
Aansluiten bij het Convenant Uniformering Oost-Nederland, waarin afspraken zijn vastgelegd over een eenduidige werkwijze voor toepassing van social return bij inkoop- en aanbestedingstrajecten.
Wethouder Tannemaat gemandateerd voor het ondertekenen van het Convenant Uniformering Social Return Oost-Nederland namens gemeente Winterswijk.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: B. klein Gunnewiek

7. 1e Prognose 2020

Besluit:
De raad voorstellen:

 • De 1e prognose 2020 vast te stellen inclusief de voorgestelde budgetoverhevelingen van 2019 naar 2020.
 • De Begroting 2020 bij te stellen op de onderdelen zoals opgenomen in de 1e prognose.
 • Kennis te nemen van het geactualiseerde meerjarenperspectief 2021-2023.
 • Voor de herinrichting van de raadzaal en het verduurzamen van het raadhuis een krediet van € 1.183.000 en voor de herinrichting van het gemeentekantoor een krediet van € 550.000 beschikbaar te stellen en de lasten hiervan van totaal € 112.500 voor 2021 en verder te verwerken in de meerjarenbegroting.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: B. Freriks

8. Jaarstukken 2019 en primitieve begroting 2021 van Stadsbank Oost Nederland

Besluit:
De raad voorstellen:

 • De jaarstukken 2019 voor kennisgeving aan te nemen.
 • Als zienswijzen voor de begroting 2021 in te brengen:
  • niet in te stemmen met een indexering van +2,36%, maar vasthouden aan de regionale afspraak van een maximale indexering van +1,7%;
  • dat de eventuele effecten op de begroting 2021 van het tot oktober 2020 niet aannemen van nieuwe bewindvoeringszaken in beeld worden gebracht.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: B. klein Gunnewiek

9. Beantwoording raadsvragen over crisis- en herstelplan

Besluit:
De vragen van de CDA-fractie over het crisis- en herstelplan beantwoorden conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: G.W. Goedmakers

10. Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit met de provincie Gelderland

Besluit:
De samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit met de provincie Gelderland met een jaar verlengen tot en met 31 december 2021.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: T. Morrenhof

11. Afvaardiging gemeente Winterswijk in bestuur Stadsbank Oost Nederland

Besluit:
Wethouder Tannemaat benoemd als lid van het Algemeen Bestuur van de Stadsbank Oost Nederland en het raadsvoorstel van 3 maart jl. in deze zin aangepast.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Keur