Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 28 april 2020

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 21 april 2020, nr. 20

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Evaluatie pilot participatie KOMPAAN Winterswijk 2017-2018

Besluit:

 • De samenwerking tussen gemeente en ROVA voortzetten door het inzetten van mensen uit de Wswdoelgroep bij passend en betekenisvol werk in het onderhoud van de openbare ruimte in Winterswijk.
 • Jaarlijks € 33.000 beschikbaar stellen voor de voortzetting van de inzet van SW medewerkers bij KOMPAAN met ingang van 2021.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: C. Elferink

3. Jaarstukken 2019 Regio Achterhoek

Besluit:
De raad voorstellen geen zienswijzen kenbaar te maken over de jaarstukken 2019 van de Regio Achterhoek.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Keur

4. Jaarstukken 2019 en (concept) Programmabegroting 2021 van de GGD NOG

Besluit:

 • De raad voorstellen geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de Jaarstukken 2019 van de GGD NOG.
 • De raad voorstellen in te stemmen met de (concept) Programmabegroting 2021 van de GGD NOG en geen zienswijze in te dienen.

  Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Lankveld

5. Risico-inventarisatie van coronacrisis voor Sociale Dienst Oost Achterhoek

Besluit:
Kennisgenomen van de korte - niet allesomvattende - inventarisatie van de gevolgen die de coronacrisis kan hebben op de budgetten dan wel de dienstverlening van de SDOA en gemeenten op het gebied van werk en inkomen.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: B. klein Gunnewiek

6. Medium Term Note Programma Bank Nederlandse Gemeenten

Besluit:
TFS Derivatives Ltd. Amsterdam Branch benoemd als dealer in het MTN programma van de Bank Nederlandse Gemeenten.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: G. Blekkink

7. Resultaten zelfevaluatie Basisregistratie ondergrond 2019

Besluit:
De 'Verantwoordingsrapportage Basisregistratie ondergrond 2019’ vastgesteld, inclusief de voorgestelde acties.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: K.H.A. Meinderts

8. Taskforce Plan 100% Winterswijk (van herstel naar beter)

Besluit:

 • De raad voorstellen het "Taskforce Plan 100% Winterswijk (van herstel naar beter)" vast te stellen.
 • De raad voorstellen hiervoor een incidenteel budget van € 2,5 miljoen beschikbaar te stellen voor de duur van 3 jaar; dekking van dit budget uit de algemene middelen.
 • De raad voorstellen het college van burgemeester en wethouders mandaat te geven uitvoering te geven aan het "Taskforce Plan 100% Winterswijk (van herstel naar beter)".

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat, I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: B. Roeterdink

9. Jaarstukken 2019 en begroting 2021 inclusief de meerjarenbegroting 2022-2024 van Sociale Dienst Oost Achterhoek

Besluit:

 • Naar aanleiding van de jaarstukken 2019 akkoord gaan met het aanwenden van het positieve jaarresultaat 2019 van € 490.000 voor het creëren van een bestemmingsreserve Coronacrisis.
 • De raad voorstellen:

    a. de jaarstukken 2019 voor kennisgeving aan te nemen;
    b. als zienswijze voor de begroting 2021 in te brengen dat wij niet instemmen met een indexering van +2,8% voor de loonkosten en +2,0% voor de overige kosten, maar vasthouden aan de regionale afspraak van een maximale indexering van +1,7%.
 
Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: B. klein Gunnewiek

10. Jaarstukken 2019 en begroting 2021 Omgevingsdienst Achterhoek

Besluit:
De raad voorstellen;

 • kennis te nemen van de jaarstukken 2019 en in te stemmen met de nabetaling over 2019 van € 39.600;
 • geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de jaarrekening 2019 en de begroting 2021 van de ODA.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: C. Beekhuizen

11. Clubgebouw ijs- en skeelervereniging en garantstelling lening bij BNG

Besluit:

 • Ingestemd met de realisatie van een clubgebouw voor de ijs- en skeelervereniging.
 • De raad voorstellen:

     a. de Winterswijkse IJsvereniging goed te keuren als partij waaraan een garantie kan worden verstrekt volgens artikel 3, lid 1 van het Treasurystatuut gemeente Winterswijk 2014;
     b. op grond van artikel 169 vierde lid van de Gemeentewet, geen wensen of bedenkingen naar voren te brengen ten aanzien van het verstrekken van een gemeentegarantie aan de Winterswijkse IJsvereniging voor een lening bij de BNG van € 250.000.

 •  Onder voorbehoud van goedkeuring van de raad over de garantstelling:

     a. ingestemd met het verstrekken van de garantstelling voor de lening van de Winterswijkse IJsvereniging;
     b. de aanvullende lasten van € 2.500 opnemen in de conceptbegroting 2021;
     c. aan de Winterswijkse IJsvereniging een jaarlijkse subsidie van € 10.000 verstrekken.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: H. de Vries