Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 19 mei 2020 a

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 12 mei 2020, nr. 22

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Project Samen in Beweging

Besluit:
Uitvoering geven aan de activiteiten in het ‘Plan van aanpak Samen in Beweging, gemeente Winterswijk, fase 2020 – 2022’.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Lankveld

3. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Achterhoek

Besluit:
Toestemming vragen aan de raad de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst te wijzigen en deze vervolgens vast te stellen met de volgende wijzigingen en toelichtingen:
a. tekstuele wijzigingen voor de nieuwe regeling dat de definitie complexe taken duidelijker wordt;
b. tekstuele wijzigingen voor de nieuwe regeling dat vergunningverlening voor provinciale bedrijven bij één omgevingsdienst komt;
c. het algemeen bestuur van de omgevingsdienst de bevoegdheid geven voor het oprichten van een deelneming;
d. tekstuele verduidelijkingen van de regelingen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: C. Beekhuizen

4. Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2019

Besluit:
De raad voorstellen het MPG 2019 vast te stellen, voordat de raad de jaarrekening 2019 vaststelt, en daarmee in te stemmen met:

 • de bij de jaarrekening 2019 geactualiseerde grondexploitatieberekeningen;
 • de uitgangspunten die voor de exploitatieberekeningen zijn gehanteerd.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: J. Roelofsen

5. Vaststelling bestemmingsplan ‘Logistiek Centrum Obelink Vrijetijdsmarkt’

Besluit:

 • De raad voorstellen het bestemmingsplan ‘Logistiek Centrum Obelink Vrijetijdsmarkt’ gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen, inclusief de daarbij behorende ´nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen´.
 • Op basis van de aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling besloten dat geen m.e.r.-procedure doorlopen hoeft te worden.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: V. Brus

6. Beleids- en uitvoeringsplan Schuldhulpverlening 2020-2024

Besluit:
De raad voorstellen het beleids- en uitvoeringsplan Schuldhulpverlening 2020-2024 vast te stellen.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: B. klein Gunnewiek

7. Jaarstukken 2019

Besluit:

 • De jaarrekening en het jaarverslag 2019 ter vaststelling aan de raad aanbieden.
 • De raad voorstellen de verantwoording Single Information Single Audit (SiSa) vast te stellen
 • De raad voorstellen het negatieve resultaat van € 469.000 als volgt te bestemmen:
        a. € 98.000 toe te voegen aan de Reserve organisatie-ontwikkeling;
        b. € 567.000 te onttrekken aan de algemene reserve. 
 • De raad voorstellen kennis te nemen van het oordeel en verslag van de accountant en de controleverklaring ENSIA.
 • Kennisgenomen van Het jaar 2019 in Vogelvlucht.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: B. Freriks

8. Overeenkomst met regisseur voor Park Achterhoek

Besluit:
Ingestemd met de overeenkomst met de heer H.J.G. Gommers.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Nijland

9. Beantwoording raadsvragen over Zonneparking Zonnebrink en Vrijheidspark

Besluit:
De vragen beantwoorden conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: J. Eijpe, B. Dijkerman