Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 26 mei 2020

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 19 mei 2020, nr. 23

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 20 mei 2020, nr. 24

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: C. Wever-Hoopman

3. Wijzigen Verordening Marktgeld 2020 en Verordening Precariobelasting 2020

Besluit:
De raad voorstellen de Wijzigingsverordening Verordening Marktgeld 2020 en Wijzigingsverordening Verordening Precariobelasting 2020 vast te stellen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: P.J. Visser

4. Algemene vergadering van Aandeelhouders NV ROVA Holding d.d. 28 mei 2020

Besluit:
Met inachtneming van een aantal nadere overwegingen ingestemd met de aan de AvA gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: C. Beekhuizen

5. Aankoop grond Spoorzone van Van der Meijden Vastgoed

Besluit:

  • Ingestemd met de aankoop van in totaal 32.749 m2 grond in de Spoorzone van Van der Meijden Vastgoed BV tegen de prijs als genoemd in koopovereenkomst.
  • De in 2020 te verrichten uitgaven verwerken in de begroting 2020 bij de bestuursrapportage incl 2e financiële prognose.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: B. Lieverdink

6. Beantwoording schriftelijke vragen over de gemeentepolis bij Menzis

Besluit:
De vragen beantwoorden conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: B. klein Gunnewiek

7. Kadernota 2021

Besluit:
De raad voorstellen de Kadernota 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: B. Freriks