Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 20 oktober 2020

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 13 oktober 2020, nr. 43

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Deelname aan werkgeversvereniging VNOG

Besluit:
De raad voorstellen:

  • kennis te nemen van de brief “Deelname aan werkgeversvereniging” van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland;
  • geen zienswijze in te brengen op het ontwerpbesluit van de Veiligheidsregio om deel te nemen aan de "Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio`s".

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar:  T. Wagenmans

3. Wijziging beleidsregels Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob)

Besluit:
De Bibob beleidsregels gemeente Winterswijk 2020 vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar:  T. Wagenmans

4. Regenbooggemeente Winterswijk

Besluit:
Het traject naar Regenbooggemeente starten.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar:  A. Klein Nibbelink

5. Onderzoek financiering sport in Winterswijk

Besluit:
De onderzoeksopdracht en bijbehorende planning vastgesteld.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: E. Abbink

6. Nota sport en bewegen

Besluit:
De conceptnota ‘Sport beweegt Winterswijk’ met bijhorende uitvoeringsagenda vastgesteld en ter inzage leggen.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: S. de Jong

7. Nader onderzoek locatiekeuze nieuw bedrijventerrein Winterswijk

Besluit:

  • Het besluit van college B&W van 29 juni 2020 ‘Locatiekeuze nieuw bedrijventerrein Winterswijk’ ingetrokken.
  • Kennisgenomen van het herziene rapport ‘Locatiekeuze-onderzoek nieuw bedrijventerrein Winterswijk’, uitgevoerd door adviesbureau BRO.
  • De volgende drie locaties nader onderzoeken op geschiktheid als ontwikkellocatie voor nieuw bedrijventerrein:
  1. Locatie Elinksveld;
  2. Locatie Misterweg;
  3. Locatie Tuunterveld.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: B. Roeterdink