Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 16 februari 2021

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 9 februari 2021, nr. 7

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Principeverzoek functiewijziging en realisatie woning Goordiek 2

Besluit:

  • Vastgesteld dat dit verzoek voldoet aan de kaders van de Omgevingsvisie Buitengebied.
  • Medewerking verleend aan de functiewijziging en het realiseren van een nieuwe woning met een nevenfunctie op het perceel Goordiek 2 zoals omschreven in de nota.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: M. Caglayan

3. Vaststelling tenderdocumenten en start aanbesteding Dienstencentrum Gaxel

Besluit:

  • De selectieleidraad ten behoeve van de Europese niet-openbare procedure verkoop bouwperceel onder voorwaarden voor het Dienstencentrum Gaxel Grens/zWork Center vastgesteld.
  • De verkoopprocedure voor de selectiefase conform deze selectieleidraad starten.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: R. Nijland

4. Vervolgonderzoek kleiput

Besluit:
Opdracht verlenen aan AKWA voor het uitvoeren van een vervolgonderzoek en het opstellen van een maatregelenpakket voor de kleiput, als aanvulling op en actualisatie van het Inrichtingsplan kleiput uit 2018.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: B. Dijkerman

5. Aanvraag omgevingsvergunning negen woningen Landbouwstraat/Tuunterstraat

Besluit:
Een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van negen woningen aan de
Landbouwstraat/Tuunterstraat en een hogere grenswaarde voor geluid vastgesteld.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: A. Bartelds, T. de Jong

6. Ontwerp flambouw Vrijheidspark

Besluit:
Het advies van de adviseurs Beeldende Kunst overgenomen in de keuze voor het ontwerp voor de nieuwe flambouw voor het Vrijheidspark.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Roerdinkholder