Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 19 januari 2021

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 12 januari 2021, nr.2

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Beantwoording raadsvragen inzake netinfrastructuur

Besluit:
De vragen beantwoorden conform bijgevoegde brief.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: J.T. Westerdiep

3. Projectplan brede regionale aanpak dak- en thuislozen

Besluit:

 • Kennisgenomen van het regionale plan brede aanpak dak- en thuislozen.
 • Ingestemd met de samenwerking omtrent de uitvoering van de deelopdrachten preventie, vernieuwing van de opvang en wonen met begeleiding in het regionale plan dak- en thuislozen.
 • Ingestemd met het overhevelen van de rijksmiddelen (€ 17.628) van 2020 naar 2021.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: G. Rauwerdink

4. Uitgangspuntennota begroting 2022 GGD Noord- en Oost Gelderland

Besluit:
De raad voorstellen:

 • kennis te nemen van de Uitgangspuntennota begroting 2022 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland;
 • ten aanzien van Jeugdgezondheid Adolescenten als zienswijze in te brengen dat vanaf 2022 de betrokken gemeenten evenredig financieel bijdragen en waarbij als verdeelsleutel het aantal inwoners per gemeente wordt gehanteerd.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Lankveld

5. Algemeen Bestuur EUREGIO d.d. 22 januari 2021

Besluit:
Ingestemd met de aan het AB gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: N. Eppich

6. Diverse aanvragen gemeentelijke monumentenstatus

Besluit:

 • Het woonhuis aan de Wilhelminastraat 33 kadastraal bekend als gemeente Winterswijk, sectie L, nummer 110, aangewezen als gemeentelijk monument en zodanig te registreren op de gemeentelijke monumentenlijst/het erfgoedregister.
 • Het woonhuis aan de Wilhelminastraat 35 niet aangewezen als gemeentelijk monument.
 • Het woonhuis aan de Wilhelminastraat 37, kadastraal bekend als gemeente Winterswijk, sectie L, nummer 112, aangewezen als gemeentelijk monument en zodanig te registreren op de gemeentelijke monumentenlijst/het erfgoedregister.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: J. Ras

7. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Alliander NV d.d. 20 januari 2021

Besluit:
Ingestemd met de aan de AvA gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: M. Keur

8. Wijziging Verordening Reclamebelasting 2021, Verordening Marktgelden 2021 en Verordening Precariobelasting 2021

Besluit:

 • De raad voorstellen de Wijzigingsverordening Reclamebelasting 2021, de Wijzigingsverordening Marktgelden 2021 en de Wijzigingsverordening Precariobelasting 2021 vast te stellen.
 • De mogelijkheden van een ‘100% Winterswijk horecabon’ onderzoeken.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek, H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: R.J.F. Jansen

9. Vaststelling bestemmingsplan Park Achterhoek en wijziging bestemmingsplan Logistiek Centrum Obelink

Besluit:
De raad voorstellen:

 • het bestemmingsplan ‘Park Achterhoek’ gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerp;
 • het beeldkwaliteitsplan Park Achterhoek d.d. 12 januari 2021 vast te stellen als welstandskader voor het plangebied van het plan ‘Park Achterhoek’;
 • het bestemmingsplan ‘Logistiek Centrum Obelink Vrijetijdsmarkt’ te wijzigen ten opzichte van het op 18 juni 2020 vastgestelde plan door:
        a. een ‘staat van bedrijfsactiviteiten’ als bijlage aan de planregels toe te voegen;
        b. de planregels zo aan te passen dat Bevi-inrichtingen expliciet worden uitgesloten.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen, I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: V. Brus

10. Kadernota Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland 2022-2025

Besluit:

 • Kennisgenomen van de kadernota van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland 2022-2025.
 • De raad voorstellen geen zienswijze in te brengen over de Kadernota 2022-2025 van de VNOG.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: T. Wagenmans

11. Beleidsregels uitvoering en handhaving (brom)fietsparkeren gemeente Winterswijk 2021

Besluit:

 • De ‘beleidsregels uitvoering en handhaving (brom)fietsparkeren gemeente Winterswijk 2021’ vastgesteld.
 • Het aanwijzingsbesluit (brom)fietsparkeren Winterswijk vastgesteld.
 • Ter uitvoering van artikel 5.12 lid 2 APV bepaald dat het verboden is een fiets of bromfiets langer dan een onafgebroken periode van 28 dagen in de aangewezen gebieden te laten staan.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: G. Siner