Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 13 juli 2021

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 6 juli 2021, nr. 28

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Convenant Samenwerkingsverband uitwisseling Politiegegevens BRS

Besluit:

 • Het convenant Samenwerkingsverband uitwisseling Politiegegevens BRS aangegaan.
 • Burgemeester Bengevoord gemandateerd om namens het college van Winterswijk het convenant te ondertekenen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Wesselink

3. Mantelzorgondersteuning na 1 oktober 2021

Besluit:

 • Vanaf 1 oktober 2021 voor één jaar de ondersteuning van de mantelzorgers vanuit het Sociaal Team vormgeven en op basis van een evaluatie een plan opstellen voor een definitieve vormgeving van mantelzorgondersteuning.
 • De kosten dekken uit de bestaande middelen voor mantelzorgondersteuning.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Lankveld

4. Afschaling crisisorganisatie Covid-19 regio Noord- en Oost-Gelderland

Besluit:
Kennisgenomen van de brief van de VNOG over de afschaling van de Covid-19 crisisorganisatie.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Keur

5. Vaststelling subsidie Voor- en Vroegschoolse Educatie 2020 en vaststelling subsidie Peuteropvang 2020

Besluit:

 • Kennisgenomen van het inhoudelijk en financieel verslag 2020 van Stichting Welzijn Winterswijk BV voor de VVE en de Peuteropvang.
 • De Peuteropvang-subsidie aan Stichting Welzijn Winterswijk BV voor 2020 vastgesteld op € 155.676.
 • De VVE-subsidie aan Stichting Welzijn Winterswijk BV voor 2020 vastgesteld op € 465.472.
 • Kennisgenomen van de begroting 2022 Stichting Welzijn Winterswijk BV.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Veerbeek-Hengeveld

6. Beantwoording raadsvragen VVD over motie Bos van de toekomst

Besluit:
De vragen beantwoorden conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: A. Poelmans

7. Vaststelling subsidie 2020 VVE Basisschool De Vlier

Besluit:

 • Kennisgenomen van het inhoudelijk en financieel verslag 2020 van Basisschool De Vlier voor de VVE.
 • De VVE-subsidie aan Basisschool De Vlier voor 2020 vastgesteld op € 108.272.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Veerbeek-Hengeveld

8. Verlenging samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit 2022

Besluit:
De samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit met de provincie Gelderland verlengd tot en met 2 april 2022.

Portefeuillehouder: L.C.M. Frings / behandelend ambtenaar: R. Veerbeek-Hengeveld

9. Resultaten onderzoek onder omwonenden Azc Winterswijk (nulmeting 2021)

Besluit:
Kennisgenomen van de samenvatting van de resultaten van het onderzoek.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: B. klein Gunnewiek

10. Actualisatie regionale bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer

Besluit:
De raad voorstellen de regionale bodemkwaliteitskaart en de nota bodembeheer vast te stellen.

Portefeuillehouder: L.C.M. Frings / behandelend ambtenaar: J. van Dijk

11. Voorlopige gunning ziekenhuiszorg in het kader van de Jeugdwet

Besluit:
Kennisgenomen van de voorlopige gunning voor ziekenhuiszorg in het kader van de Jeugdwet.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Hartman

12. Implementatie rechtmatigheidsverantwoording

Besluit:

 • Kennisgenomen van de Quickscan Inrichting Rechtmatigheid gemeente Winterswijk.
 • Het Implementatieplan Rechtmatigheidsverantwoording uitvoeren, hiervoor expertise inhuren en voor de kosten daarvan eenmalig budget van € 75.000 vragen in de Bestuursrapportage/1e prognose 2021.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: B. Freriks

13. Bestuursrapportage en 1e prognose 2021

Besluit:
Aan de raad voorstellen de Bestuursrapportage inclusief 1e financiële prognose 2021 vast te stellen en daarmee:

 • kennis te nemen van de voortgang van doelstellingen en activiteiten 2021;
 • de Begroting 2021 te wijzigingen op de financiële afwijkingen in de rapportage;
 • de bestemming van de reserve Organisatieontwikkeling te wijzigen in reserve Personeel en Organisatie.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: B. Freriks