Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 6 juli 2021

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 29 juni 2021, nr. 27

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Vaststelling bestemmingsplan Landgoed Eelink Noord

Besluit:

 • Ingestemd met de ‘Nota beantwoording zienswijzen’.
 • De raad voorstellen het bestemmingsplan Eelink Noord ongewijzigd vast te stellen.
 • De raad voorstellen het beeldkwaliteitsplan Eelink Noord als welstandkader vast te stellen.
 • De raad voorstellen de herziening grondexploitatiebegroting Eelink vast te stellen.
 • Ingestemd met de anterieure overeenkomst grondexploitatie.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: V.J.C. Jacobs

3. Jaarverslag 2020 en begroting 2022 Bibliotheek Oost-Achterhoek

Besluit:

 • Kennisgenomen van het inhoudelijk en financieel verslag  van Bibliotheek Oost-Achterhoek.
 • De subsidie 2020 t.b.v. Bibliotheek Oost-Achterhoek vastgesteld op € 386.730,-.
 • Kennisgenomen van de begroting 2022 van Bibliotheek Oost-Achterhoek.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: R. Ansink

4. Aankoop complex Weurden 2-4

Besluit:

 • Het complex Weurden 2-4 aankopen tegen prijs en voorwaarden als opgenomen in de onderliggende koopovereenkomst.
 • De raad voorstellen een krediet beschikbaar te stellen van € 525.000,- voor de strategische aankoop van het complex Weurden 2-4 en dit bedrag verwerken in de 2e financiële prognose van de begroting 2021.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: B. Lieverdink

5. Afhandeling motie Jongeren verbinden in coronatijd

Besluit:
De motie afhandelen conform bijgaande brief aan de raad.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: N. Menting

6. Jaarverslag ZOOV 2020

Besluit:
Kennisgenomen van het Jaarverslag ZOOV 2020 en deze ter informatie aanbieden aan de raad.

Portefeuillehouder: L.C.M. Frings / behandelend ambtenaar: R. Veerbeek-Hengeveld

7. Kwijtscheldingen kinderopvang toeslagen affaire

Besluit:
Het bijgevoegde besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen vastgesteld.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: L. van den Berg, E. Abbink

8. Inkoop jeugdbescherming en jeugdreclassering per 1-1-2022

Besluit:

 • Ingestemd met de inkoopleidraad, raamovereenkomst en bijbehorende bijlagen voor de inkoop van jeugdbescherming en jeugdreclassering per 1 januari 2022.
 • De inkoopleidraad, raamovereenkomst en bijbehorende bijlagen uiterlijk 9 juli 2021 regionaal publiceren via een openhouse procedure.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Hartman

9. Voortgangsrapportage integrale visie op laadinfrastructuur en plaatsingsbeleid

Besluit:
Kennisgenomen van de voortgangsrapportage integrale visie op laadinfrastructuur en plaatsingsbeleid.
 
Portefeuillehouder: L.C.M. Frings / behandelend ambtenaar: R. Reijerink

10. Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland d.d. 8 juli 2021

Besluit:
Ingestemd met de aan het Algemeen Bestuur gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: B. Klein Gunnewiek

11. Algemeen Bestuur Regio Achterhoek d.d. 7 juli 2021

Besluit:
Met inachtneming van een aantal nadere voorstellen ingestemd met de aan het AB gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Keur