Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 29 juni 2021

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 22 juni 2021, nr. 26

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Uitspraak van de rechtbank Gelderland over een verzoek om schadevergoeding vanwege opgelegde dwangsommen en handelen gemeente

Besluit:
Kennisgenomen van de uitspraak van de rechtbank Gelderland d.d. 10 juni 2021 inzake een verzoek om schadevergoeding wegens het opleggen van twee lasten onder dwangsom en het handelen van de gemeente bij de erkenning van een kind. De rechtbank Gelderland heeft het verzoek om schadevergoeding afgewezen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: P. van Dijk

3. Evaluatie prestatieafspraken 2020 De Woonplaats, gemeente Winterswijk en Huurdersvereniging Winterswijk

Besluit:
Kennisgenomen van de Evaluatie prestatieafspraken 2020 De Woonplaats, gemeente Winterswijk en Huurdersvereniging Winterswijk.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: G. Beunk

4. Benoeming nieuw lid Wmo-raad

Besluit:
De heer Ron Dorland met ingang van 29 juni 2021 benoemen als nieuw lid van de Wmo-raad.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: G. Rauwerdink

5. Wijziging Verordening Marktgelden 2021

Besluit:
De raad voorstellen de Tweede Wijzigingsverordening Marktgelden 2021 vast te stellen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek, H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: R.J.F. Jansen

6. Algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland d.d. 24 juni 2021

Besluit:
Ingestemd met de aan het AB gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: T. Wagenmans

7. Convenant Wet wijziging woonplaatsbeginsel

Besluit:
Het Convenant implementatie Wet wijziging woonplaatsbeginsel ondertekenen. 

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Hartman

8. Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Achterhoek d.d. 30 juni 2021

Besluit:
Ingestemd met de aan het AB gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: K. Jeurink

9. Vaststelling subsidie 2020 en subsidieaanvraag 2022 Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

Besluit:

  • De subsidie 2020 aan Veilig Thuis Noord Oost Gelderland vastgesteld op € 192.381.
  • Subsidie verlenen aan Veilig Thuis Noord Oost Gelderland voor 2022 tot een bedrag van € 202.272 onder de voorwaarde dat de raad hiervoor de middelen beschikbaar stelt in de begroting 2022.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Lankveld

10. Vergadering Algemeen Bestuur Sociale Dienst Oost Achterhoek op 2 juli 2021

Besluit:
Kennisgenomen van de vergaderstukken voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Sociale
Dienst Oost Achterhoek op 2 juli 2021 en ingestemd met de voorstellen.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: B. klein Gunnewiek