Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie tot en met 25 maart) d.d. 23 maart 2021

1. Uitwerking regionale inkoop Wmo- en jeugdhulp per 1 januari 2022

Besluit:

 • De Notitie ‘Laatste uitwerking regionale inkoop Jeugdhulp en Wmo’ vastgesteld en op basis daarvan voor de selectieleidraad expliciet:
  a) De beschrijving van de dienstverlening voor de (sub-)segmenten Jeugdhulp en Wmo en daarmee ook de definitieve sub-segmenten Wmo vastgesteld;
  b) De selectiecriteria, de weging en de wijze van beoordeling voor de segmenten Jeugdhulp en Wmo vastgesteld;
  c) De algemene minimumeisen voor alle inschrijvingen vastgesteld;
  d) De aantallen te contracteren partijen (met bandbreedte) per (sub)segment voor Jeugdhulp en Wmo vastgesteld, inclusief de wachtkamerconstructie voor dekkend aanbod;
  e) Een bepaling opnemen in de selectieleidraad om toe te passen bij mogelijke hiaten in het aanbod voor het segment Gezins- en Woonvormen binnen het perceel Jeugdhulp;
  f) De uitgangspunten voor de overgang van cliënten en het cliëntenperspectief vastgesteld;
  g) De uitgangspunten voor Social Return On Investment (SROI) voor deze aanbesteding vastgesteld;
  h) Een gelijke werkwijze hanteren voor het leveren van vervoer voor de percelen Jeugdhulp en Wmo, waarbij de aanbieder in de selectiefase een keuze maakt.
 • Het richtinggevende financiële kader voor deze aanbesteding vastgesteld.
 • Het Kwaliteitskader en de Beleidsregels Handhaving en Naleving Jeugdwet en Wmo 2015 vastgesteld voor deze aanbesteding en te betrekken bij de wijziging van de Verordening sociaal domein Winterswijk in het najaar 2021.
 • De wijze van aanbesteding van de ziekenhuiszorg (onderdeel Jeugdwet) vastgesteld.
 • De gemeenteraad informeren via bijgevoegde raadsmededeling/brief.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Hartman