Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 11 mei 2021

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 20 april 2021, nr. 18

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 3 mei 2021, nr. 19

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

3. Collectieve zorgverzekering voor minima

Besluit:
De collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis) en de huidige inkomensgrens en vermogensgrens per 1 januari 2022 ongewijzigd voortzetten.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: B. klein Gunnewiek

4. Indexering gemeenschappelijke regelingen

Besluit:
De gewijzigde regionale systematiek voor het toepassen van indexering bij de gemeenschappelijke regelingen vastgesteld.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: J.P. Potman

5. Aanvraag subsidie all inclusive sporten en bewegen

Besluit:
Een éénmalige projectsubsidie toegekend uit het innovatiefonds aan Wuh van maximaal € 13.050 voor de uitvoering van het plan All inclusive sporten en bewegen.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: G. Rauwerdink

6. 3e Raadsupdate Taskforce Economie

Besluit:
Kennisgenomen van de 3e Raadsupdate Taskforce Economie en deze toesturen aan de raads- en commissieleden.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek, H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar:R.J.F. Jansen

7. Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2020

Besluit:

  • Voor de wethouders I.T.F Klein Gunnewiek, E.S.F. Schepers – Janssen, C.J. Zomer – Bruntink, D.W. Aalderink en H.J. Tannemaat de verrekenplicht van toepassing verklaart, maar op basis van de gedane opgave niet verrekenen.
  • Voor burgemeester B.J.J. Bengevoord de verrekenplicht van toepassing verklaard, maar op basis van de gedane opgave niet verrekenen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: J.R. Tolkamp

8. Gunning dyslexiezorg

Besluit:
Kennisgenomen van de gunning voor de dyslexiezorg en het vervolgtraject.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Hartman

9. Pilot bekostigingsmodel Wmo- en jeugdhulp

Besluit:
Geen pilot starten voor een afspraak en afrekening op gemeenteniveau met de zorgaanbieders voor Wmo- en jeugdhulp.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Hartman

10. Afhandeling diverse moties Streekziekenhuis Koningin Beatrix

Besluit:
Diverse moties over het Streekziekenhuis Koningin Beatrix afgehandeld conform bijgaande brief aan de raad.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R.J.F. Jansen

11. Aanbestedingsstrategie leerroutes wet inburgering 2022

Besluit:

  • De aanbestedingsstrategie voor de leerroutes wet inburgering 2022 vastgesteld.
  • Gemeente Oude IJsselstreek gemachtigd als penvoerder voor het inkooptraject.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: M. Slijpe

12. Beantwoording raadsvragen PvdA-fractie over VIT-hulp bij mantelzorg

Besluit:
De vragen beantwoorden conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Lankveld

13. Beantwoorden raadsvragen van mevrouw Van der Vinne (CDA) over VIT-hulp bij mantelzorg

Besluit:
De vragen beantwoorden conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Lankveld

14. Portefeuille wethouder Frings, aanpassing regeling vervanging wethouders en burgemeester en
 vertegenwoordiging gemeente Winterswijk in externe samenwerkingsverbanden door wethouder Frings

Besluit:

  • De portefeuille van wethouder Frings en de vervanging van de wethouders en de burgemeester vastgesteld conform voorliggende nota.
  • De raad voorstellen wethouder Frings te benoemen als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de EUREGIO.
  • Wethouder Frings benoemd als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Sociale Dienst Oost-Achterhoek.
  • Wethouder Frings benoemd als afgevaardigde in samenwerkingsverbanden en overlegstructuren conform voorliggende nota.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Keur

15. Beantwoording raadsvragen CDA inzake bedrijventerrein aan de Misterweg

Besluit:
De vragen beantwoorden conform de bijgaande brief.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: B. Roeterdink