Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 28 september 2021

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 21 september 2021, nr. 36

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Vergadering Algemeen Bestuur Sociale Dienst Oost Achterhoek op 1 oktober 2021

Besluit:
Kennisgenomen van de vergaderstukken voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek op 1 oktober 2021 en ingestemd met de voorstellen.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat, E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: B. klein Gunnewiek

3. Algemene Subsidieverordening gemeente Winterswijk 2021

Besluit:
De raad voorstellen de Algemene subsidieverordening Winterswijk 2021 vast te stellen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: R. Veerbeek-Hengeveld

4. Schone Lucht Akkoord

Besluit:
Het Schone Lucht Akkoord niet ondertekenen.

Portefeuillehouder: L.C.M. Frings / behandelend ambtenaar: K. Jeurink

5. Integrale visie op laadinfrastructuur en plaatsingsleidraad Winterswijk

Besluit:
De raad voorstellen de Integrale visie op laadinfrastructuur en plaatsingsleidraad vast te stellen.

Portefeuillehouder: L.C.M. Frings / behandelend ambtenaar: R. Reijerink

6. Impulsregeling Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie

Besluit:

 • Kennisgenomen van IMPULS regeling Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie inclusief het proces van indiening via de werkregio Achterhoek+.
 • De samenwerkingsovereenkomst Achterhoek+ voor IMPULS regeling klimaatadaptatie aangaan.
 • Wethouder L.C.M. Frings gemandateerd de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

Portefeuillehouder: L.C.M. Frings / behandelend ambtenaar: A.A.F. van Woerkom

7. Samenwerkingsovereenkomst deelname regionale concessie openbare laadinfrastructuur

Besluit: 
Bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst met de provincie Overijssel inzake het realiseren en exploiteren van laadpalen in de openbare ruimte aangaan.

Portefeuillehouder: L.C.M. Frings / behandelend ambtenaar: R. Reijerink

8. Programmabegroting 2022-2025 

Besluit:
Aan de raad voorstellen:

 • De Programmabegroting 2022-2025 vast te stellen en daarmee:
        a. de baten en de lasten voor 2022 per programma te autoriseren;
        b. de investeringskredieten voor 2022, zoals opgenomen in bijlage 3 Investeringen, beschikbaar te stellen.
 • Aan de algemene reserve de volgende onttrekkingen te doen:
        a. € 462.000 voor afdekking van de kleiput;
         b. € 450.000 voor Crisis- en herstelplan 2.0;
        c. € 400.000 voor uitvoering van de Strategische personeelsplanning.
 • Een bestemmingsreserve Integraal huisvestingsplan Onderwijs te vormen en daaraan € 11 miljoen toe te voegen uit de algemene reserve.

  Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: B. Freriks