Visie buitengebied

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in haar vergadering van 22 december 2005 de Visie Buitengebied vastgesteld. De Visie Buitengebied geeft kaders aan het ruimtelijk beleid in het buitengebied van Winterswijk. De Visie dient als belangrijke basis voor het bestemmingsplan Buitengebied. Daarnaast geeft het document kaders voor concrete projecten die buiten het ruimtelijke beleid vallen. Het unieke landschap van Winterswijk vraagt immers om maatwerk en de Visie Buitengebied geeft kaders voor dit maatwerk.

 

In totaal beslaat de Visie Buitengebied zes hoofdstukken, ieder behandelt een belangrijk thema voor het buitengebied, te weten: het Cultuurlandschap, de Landbouw, Recreatie en Toerisme, Natuur en water, Wonen en als laatste Werken. Ieder hoofdstuk geeft de kaders voor gemeentelijk beleid op dat thema. De Visie kan door het gemeentebestuur worden bijgesteld, het is een dynamisch stuk. Ook kunnen nieuwe ontwikkelingen worden toegevoegd.

 

Het uitgangspunt van de Visie Buitengebied is het verbeteren van de leefbaarheid in het buitengebied. Aan de ene kant is daarbij gekeken naar wat het buitengebied te bieden heeft en aan de andere kant is geluisterd naar wat de mensen van het buitengebied verwachten. De Visie Buitengebied is tot stand gekomen door een interactief en open planproces. Het college van burgemeester en wethouders, de gezamenlijke raadscommissies en het algemeen bestuur van de Stichting WCL hebben met elkaar aan tafel gezeten om richting te geven aan het toekomstig gemeentelijk beleid voor het buitengebied. De discussie tussen deze partijen heeft geleid tot grote overeenstemming over de hoofdlijnen van het toekomstig beleid. Deze overeenstemming is een belangrijke basis voor zowel nieuw gemeentelijk beleid (bijvoorbeeld bestemmingsplan) als voor meer uitvoeringsgerichte projecten.