Gemeentenieuws 30 juli 2019

Met onder andere Winterswijk start met Zonnige Bedrijven programma, Aanvraag Koninklijke Erepenning en VVV inspiratiepunt Winterswijk.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Redactionele artikelen

Winterswijk start met Zonnige Bedrijven programma

In 2030 wil de gemeente Winterswijk een energieneutrale gemeente zijn. Dat wil zeggen dat er net zoveel energie op duurzame wijze opgewekt wordt, als dat er verbruikt wordt. Zonnepanelen op bedrijfsdaken kunnen hierbij een belangrijke bijdrage leveren. Om die reden start de gemeente Winterswijk met het Zonnige Bedrijven programma van AGEM.

Zonnepanelen op bedrijfsdaken

Het regionale programma Zonnige Bedrijven is een programma van AGEM voor Achterhoekse ondernemers. Dit programma helpt ondernemers om bedrijfsdaken beter te benutten. Daken van meer dan 1.000m² zijn namelijk vaak geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen en zodoende het opwekken van zonne-energie.  

Gratis quickscan en businesscasevergelijking

Bedrijven met een potentieel geschikt dak hebben een brief van wethouder Tineke Zomer ontvangen, met het verzoek om deel te nemen aan het programma. Bedrijven die zich inschrijven krijgen een gratis quickscan en businesscasevergelijking aangeboden. Daarmee wordt inzicht gegeven in de technische en financiële mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen op bedrijfsdaken.

Meer informatie

Meer informatie over het Zonnige Bedrijven programma is te vinden op www.zonnigebedrijven.nl, op deze website kunnen bedrijven zich ook aanmelden. Er zijn maar een beperkt aantal gratis quickscans beschikbaar, dus zo snel mogelijk aanmelden is aan te raden.

Viert uw vereniging binnenkort een bijzonder jubileum? De koning kan ook uw vereniging een Koninklijke Erepenning toekennen!

De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen dan wel aan sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger. Een aanvraag indienen is alleen mogelijk bij de viering van een bijzonder jubileum van een vereniging, stichting of instelling. De Koning wijst de Koninklijke Erepenning toe. U kunt hieronder lezen hoe u de Koninklijke Erepenning kunt aanvragen.

Aan welke voorwaarden moet de aanvraag voldoen?

Voor een vereniging, stichting of instelling in de gemeente Winterswijk kan een Koninklijke Erepenning worden aangevraagd. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden:
•    De vereniging, stichting of instelling bestaat minimaal 50 jaar.
•    De vereniging, stichting of instelling heeft een vestigingsadres in de gemeente Winterswijk.
•    De Erepenning wordt uitgereikt bij de viering van het 50-jarig jubileum (of bij een volgend jubileum van 25 jaar, bijvoorbeeld 75-jarig of 100-jarig jubileum). Alleen in heel bijzondere gevallen is daarop een uitzondering mogelijk.
•    Een bond of overkoepelende organisatie kan de Koninklijke Erepenning niet ontvangen.

Zo dient u uw aanvraag in

Wij vragen u minimaal zes maanden voor de gewenste uitreikingsdatum contact op te nemen met Paulien van Vliet van het bestuurssecretariaat. Zij is bereikbaar via telefoonnummer (0543) 543 543. Als contactpersoon neemt zij graag uw aanvraag vooraf mondeling met u door.  U kunt vervolgens uw aanvraag indienen. Deze stuurt u naar: Gemeente Winterswijk, t.a.v. P. van Vliet, Postbus 101, 7100 AC Winterswijk of per e-mail aan bestuurssecretariaat@winterswijk.nl. Op onze website www.winterswijk.nl vindt u meer informatie over welke bijlagen u bij de aanvraag dient aan te leveren.

Dit gebeurt er met uw aanvraag

Burgemeester Bengevoord beoordeelt uw aanvraag. Hij bekijkt of alle noodzakelijke gegevens bij de aanvraag zijn meegestuurd. Dit wordt gecontroleerd in de registers van de Justitiële Documentatiedienst. De aanvraag wordt, voorzien van het advies van de burgemeester, aangeboden aan de Commissaris van de Koning van de provincie Gelderland. De Koning beslist over de toekenning van de Koninklijke Erepenning. U krijgt van de Commissaris van de Koning bericht of u de erepenning ontvangt.

VVV inspiratiepunt Winterswijk

De Winterswijkse VVV aan het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein wil zich omvormen van traditionele winkel naar een inspiratiepunt. De VVV-bezoeker wordt hierin visueel omgeven met het mooiste van Winterswijk, zoals het coulissenlandschap, de steengroeve, Mondriaan en het winkelcentrum. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om de VVV hiervoor een projectsubsidie van € 100.000 beschikbaar te stellen.

De manier waarop bezoekers zich informeren over een bestemming is continue in beweging. Digitale informatiekanalen spelen hierbij een steeds belangrijkere rol. Het creëren van beleving, het stimuleren van interactiviteit en inzetten van ‘storytelling’ worden belangrijke aanvullingen op de bestaande fysieke en digitale informatievoorziening. De rol van de VVV breidt zich uit van informeren naar inspireren. Goed geïnformeerde en geïnspireerde gasten komen eerder terug en vertellen positiever over hun ervaringen in hun sociale netwerken. Dit moet leiden tot meer bezoekers in Winterswijk en de regio en tot meer herhaalbezoek.

Stichting Achterhoek Toerisme initiatiefnemer

Stichting Achterhoek Toerisme is de initiatiefnemer voor dit project. Zij hebben een programma opgezet voor een gefaseerde professionalisering en vernieuwing van de lokale VVV’s en Toeristische Informatie Punten (TIP). VVV Winterswijk wil als één van de eerste locaties deze omslag realiseren. “We zien het raadhuis als een belangrijke centrale ontmoetingsplek voor inwoners en bezoekers van Winterswijk”, zegt burgemeester Bengevoord. Het beoogde VVV Inspiratiepunt past heel goed in deze ontwikkeling.

Langgekoesterde wens in vervulling

Gienne te Gronde, vestigingsleider van de VVV, geeft aan dat hiermee een langgekoesterde wens in vervulling gaat. Het aantal VVV-bezoekers groeit jaarlijks, zowel fysiek als digitaal. Een vernieuwde VVV zal onze bezoekers echt inspireren om nog meer moois te ontdekken in en rondom Winterswijk. Het is mooi als we dit kunnen realiseren met een financiële bijdrage van Stichting Achterhoek Toerisme en de gemeente. We streven er dan naar om het nieuwe inspiratiepunt voor het toeristische seizoen van 2020 gereed te hebben.

Help ook mee de omgeving van kinderen rookvrij maken!

Kinderen zijn extra kwetsbaar voor de schadelijke gevolgen van tabaksrook. En als kinderen zien dat anderen roken, is de kans groter dat ze zelf ook gaan roken. Om kinderen te beschermen tegen tabaksrook is het belangrijk dat de omgeving van kinderen rookvrij is. Daarom is de actie ‘rookvrij kinderspel’ op rookvrij.nl gestart.

Rookvrije plekken voor kinderen

Uit onderzoek blijkt dat ruim 8 op de 10 Nederlanders vindt dat plekken waar kinderen sporten, spelen en naar school gaan rookvrij moeten zijn. Toch zijn er nog honderden  van dit soort plekken in de regio waar gerookt wordt waar kinderen bij zijn. Samen kunnen we dat veranderen!

Ook jij kunt iets doen

Hoe? Geef via www.rookvrij.nl aan welke sportvelden, speelplekken en schoolpleinen in jouw buurt rookvrij moeten worden. Hiermee geef je een duidelijk signaal af. Hoe meer mensen tekenen, des te makkelijker het wordt om beheerders/bestuurders te overtuigen om rookvrij te worden. Zo gaan we met zijn allen op weg naar een Rookvrije Generatie!

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) staan ingeschreven. Het gemeentebestuur heeft daarom het voornemen deze personen uit te schrijven. De gevolgen hiervan zijn dat men geen gebruik meer kan maken van overheidsvoorzieningen (zoals aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW enzovoort). Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te doen. Onderstaande personen zijn ook aangeschreven en dienen binnen vier weken na verzenddatum van het voornemen contact op te nemen met het team Burgerzaken via telefoonnummer (0543) 543 543. Indien deze personen zich niet binnen deze periode melden, worden zij uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.

Voorletters en geslachtsnaam, Geboortedatum, Verzenddatum voornemen:
J.M. SzwedziƄski, 29-11-1982, 24-07-2019

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Centrum

In verband met een evenement zijn de volgende straten op vrijdag 2 augustus 2019 van 08.00 tot 21.00 uur afgesloten voor al het verkeer:
•    Misterstraat tussen Jonenstraat en de Markt
•    Torenstraat
•    Meddosestraat
•    Wooldstraat en Weurden
•    Spoorstraat

Bekeringweg

In verband met een evenement is op vrijdag 9 augustus van 18.00 uur tot 22.00 uur een eenzijdig parkeerverbod ingesteld op de Bekeringweg. Dit betreft het gedeelte tussen de Kottenseweg en perceel Bekeringweg 12, aan de oneven kant van de weg.

De Kloksteeg

In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg afgesloten. Tevens is er een wegsleepregeling van kracht.

Leeghwaterweg

In verband met uitloop van verbouwingswerkzaamheden wordt de tijdelijke verkeersmaatregel voor het tijdelijk opheffen van het parkeerverbod verlengd tot met 31 oktober. Dit ter hoogte van de Rova.

Jonenstraat

In verband met bouwwerkzaamheden is de Jonenstraat tot en met vrijdag 20 december afgesloten voor al het verkeer.

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_BenW/Besluitenlijsten_college

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu, bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning kappen
•    Balinkesstraat
•    Burg. van Nispenstraat
•    Mw. Kuipers-Rietbergplein
•    Schoolstraat

Verleende omgevingsvergunning kappen
•    Bataafseweg 3x
•    Beukenhorstweg
•    A. Schweitzerlaan 50
•    Vredenseweg 170

Verleende omgevingsvergunning bouwen
•    Achterholderweg 6
•    Burg. Van Nispenstraat 36
•    Kottenseweg 182

Verleende omgevingsvergunning monument
•    Kreilweg 2

Ingetrokken omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
•    Schoolweg 10

Verleende omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
•    Geelinkweg 10

Wet Milieubeheer activiteitenbesluit

•    Bekendmaking ingekomen melding als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer - Bossesteeg 4 zaaknr. 181695. Het college van burgemeester en wethouders heeft een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd voor de locatie Bossesteeg 4 te Winterswijk voor het veranderen van een horecabedrijf.

•    Bekendmaking ingekomen melding als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer – Brinkeweg 54 zaaknr. 182029. Het college van burgemeester en wethouders heeft een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd voor de locatie Brinkeweg 54  te Winterswijk voor het veranderen van een horecabedrijf.

De meldingen en de bijbehorende bijlagen liggen vanaf 31 juli 2019 gedurende twee weken op verzoek ter inzage bij de receptie, Stationsstraat 25. Deze bekendmaking is uitsluitend informatief. Het is niet mogelijk bezwaren tegen deze melding in te dienen.

Algemene Plaatselijke Verordening

•    Vergunnings-/ontheffingsaanvraag buurtfeest Populierenstraat op 28 september 2019

•    Vergunningsaanvraag evenement Open dag AZC Winterswijk op 28 september 2019, Amstelstraat 9

•    Vrijstelling muziek in de binnenruimte van horeca tijdens het Volksfeest 2019
Burgemeester en wethouders hebben besloten om het Volksfeest 2019, dat wil zeggen de periode van donderdag 29 augustus 2019 vanaf 20.00 uur tot en met zondag 1 september 2019 tot 18.00 uur, op grond van artikel 4.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening aan te wijzen als een collectieve festiviteit waarvoor een vrijstelling van de voorgeschreven geluidsnormen in het Activiteitenbesluit geldt. Deze aanwijzing betekent dat alle horecabedrijven tijdens het Volksfeest voor wat betreft muziek in de binnenruimte van de inrichting, zijn vrijgesteld van de geluidsnormen van het Activiteitenbesluit. Bij muziekactiviteiten hoeft men dus geen beroep op de zogenaamde 6-dagenregeling te doen. Wel geldt als beperking dat de geluidsbelasting maximaal 65 dB(A) op gevel van omliggende woningen mag bedragen en de vrijstelling tot uiterlijk 01.00 uur geldt.

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

Besluiten van het college van B en W

Op 16 juli 20129 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:
1.    Eén verordening Sociaal Domein.
2.    Invulling Raadhuis.
3.    Aanvraag projectsubsidie VVV inspiratiepunt Winterswijk.

Zomerreces college

De maanden juli en augustus 2019 is zomerreces. Geen collegevergadering op dinsdag 23 juli, 30 juli, 6, 13 en 20 augustus 2019. Adviezen die besproken moeten worden, worden behandeld op 27 augustus. Tijdens de vakantieperiode neemt het college uitsluitend besluiten waarover niet vergaderd hoeft te worden, zogenaamde parafenbesluiten.

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar onze website https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_BenW/Besluitenlijsten_college