Gemeentenieuws 1 oktober 2019

Met onder andere jubileum 25 jaar Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk, de Middag van Mooi Schoon, gewijzigde openingstijden gemeentekantoor, Politiek forum, inzameling van klein chemisch afval.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Redactionele artikelen

Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk viert 25 jaar!

Afgelopen vrijdag werd dit jubileum uitgebreid gevierd met een symposium in Theater De Storm voor professionals en genodigden met toonaangevende sprekers. Op zaterdag waren er leuke en leerzame activiteiten in het buitengebied van Winterswijk voor inwoners en bezoekers. Beide dagen stonden geheel in het teken van kansen en mogelijkheden voor de landbouw op de kleinschalige percelen die kenmerkend zijn voor Winterswijk.

Symposium

Dit werd geleid en geopend door Dirk Strijker, emeritus hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen plattelandsontwikkeling en columnist in ‘De Boerderij’. Wethouder Inge Klein Gunnewiek, voorzitter van WCL Winterswijk deed de aftrap: “Samenwerken en goed overleg met de grondgebruikers is en blijft de rode draad bij alles wat WCL onderneemt.” Als speciale gasten verwelkomde zij niet alleen Marjolijn Sonnema, Directeur Generaal AGRO bij het ministerie LNV, maar ook Gedeputeerde Jan Markink en Oud burgemeester Paul van Erkelens. Ook gaf zij twee van de oprichters, Jan Tiggelhoven en Bernard Harfsterkamp een warm welkom.
Met een afwisselend programma en landelijk bekende sprekers kregen de deelnemers informatie over onderwerpen zoals kleinschaligheid en biodiversiteit, bouwen aan een betere bodem en nieuwe verdienmodellen zoals kringlooplandbouw en Achterhoeks voedsel. Zo sprak Marjolijn Sonnema over de verbinding tussen landbouw en natuur én de kwaliteit van ons voedsel: “WCL Winterswijk heeft hier al vele jaren ervaring mee en de resultaten daarvan heb ik mede mogen ervaren tijdens mijn jonge nog schoolgaande jaren. Dat de stichting al 25 jaar bestaat uit natuurorganisaties en boeren, ondanks de toegenomen druk op het boerenbedrijf én de natuur is illustratief voor de verbindende waarde die het cultuurlandschap lokaal heeft.”, aldus mevrouw Sonnema.
Verder was er volop aandacht voor knellende regelgeving en experimenteerruimte in Winterswijk. “Er is geen vierkante meter in Winterswijk te vinden die de Universiteit in Wageningen niet heeft onderzocht in de afgelopen decennia”, concludeerde Beleidsmedewerker Landbouw en Plattelandsontwikkeling Arie Schoemaker.

Activiteiten buiten

Voor de inwoners en bezoekers van Winterswijk was er op zaterdag een boordevol programma met activiteiten. Deze vonden plaats in Ratum, Huppel en het Woold. De uitvalsbasis was het gebouw Emma in Ratum. Er werden onder andere rondleidingen gehouden bij landgoederen en (kaas)boerderijen. Ook konden bezoekers deelnemen aan verschillende demonstraties.
Regelmatig zijn er leuke activiteiten in het buitengebied waar u aan kunt deelnemen. Kijk op www.100procentwinterswijk.nl voor de agenda.

De Middag van Mooi Schoon

Op zaterdag 12 oktober vindt in Den Nul (gemeente Olst-Wijhe) van 13.00 tot 17.30 uur de Middag van Mooi Schoon plaats: een initiatief vanuit het zwerfvuilprogramma Mooi Schoon van ROVA om iedereen die zich inzet om zwerfvuil te voorkomen en op te ruimen te bedanken en inspireren. Ook alle inwoners uit Winterswijk zijn van harte welkom.

In gemeente Winterswijk  zijn heel wat mensen actief om onze omgeving vrij te maken van zwerfvuil. Kinderen, volwassen, groepjes bewoners én eenlingen. De één doet mee aan een opruimactie, de ander organiseert deze en weer een ander loopt op z’n eigen houtje dagelijks of af en toe een schoonmaakrondje. Hoe verschillend ieders inzet ook is, zij leveren met elkaar een belangrijke bijdrage aan een schone, mooie, prettige, veilige en gezonde omgeving.

De Middag van Mooi Schoon is om iedereen te inspireren en te bedanken en om met elkaar in contact te komen. Want op de Middag van Mooi Schoon kunt u niet alleen gelijkgestemden uit uw eigen en andere gemeenten ontmoeten, u kunt ook meedoen aan een afwisselend, maar vrijblijvend programma vol workshops, activiteiten, meetings en minilezingen.

Het programma is geschikt voor jong en oud en is de reis naar Olst-Wijhe meer dan waard. Komt u met het openbaar vervoer? Bij het treinstation van Wijhe staat een pendelbus voor u klaar. Komt u liever met de auto? Dat kan natuurlijk ook, maar reis dan met zoveel mogelijk mensen samen. Dat is voordeliger, beter voor het milieu en nog gezelliger ook.

Meer informatie over de Middag van Mooi Schoon vindt u op www.mooi-schoon.nl/12oktober. Via die website kan iedereen die wil komen zich aanmelden. U bent van harte welkom!

Gewijzigde openingstijden gemeentekantoor

Op vrijdag 11 oktober is het gemeentekantoor vanaf 13.00 uur gesloten in verband met een personeelsmiddag. Kijk voor onze openingstijden op onze website. Beschikt u niet over een internetverbinding, dan kunt u ook contact met ons opnemen via telefoonnummer (0543) 543 543.

Wat zegt de omgevingsvisie buitengebied over duurzaamheid en gezondheid?

Tot en met 1 oktober ligt de ontwerp-omgevingsvisie buitengebied ter inzage. Wekelijks lichten we een onderwerp toe dat in die visie aan de orde komt. In deze laatste bijdrage gaat het over duurzaamheid en gezondheid.
    
Niet alleen nu maar ook later en voor de generaties na ons een goed, prettig, gezond leven mogelijk maken. Dat is één van onze doelstellingen. De omgevingsvisie is ons eerste stuk dat in samenhang keuzes maakt over cultuur en natuur, duurzaamheid en gezondheid.
Cultuur en natuur komen in Winterswijk op een zo unieke manier samen in ons landschap, dat we dat landschap een sleutelpositie in ons beleid geven. Niet alleen omdat het ‘mooi’ is en omdat ‘het een prachtig verhaal vertelt’. En niet alleen omdat onze natuur bijzonder is. De waarde van ons landschap beleven we. Die waarde maakt dat we ons goed voelen en dat we uitgedaagd worden om het landschap te onderhouden. En die waarde nodigt uit om te bewegen. Zowel zakelijk als in onze vrije tijd benutten we die waarde. Allemaal manieren om duurzaam gezond te blijven.
Nieuwe duurzame oplossingen bieden zich aan in een voor ons onvoorspelbaar tempo. Vandaar dat we alleen enkele hoofdlijnen hebben verwoord in ons beleid. Een greep.

Energie

Energiebesparing is minstens zo belangrijk als het belangrijker maken van duurzame vormen van energie. Met de bewoners van de buurtschappen willen we bekijken of een collectieve aanpak van oudere woningen interessant is. In het overige buitengebied laten we het van de uitkomsten van de regiodeal met het Rijk afhangen of we daar ook een vergelijkbare aanpak gaan volgen.
We verwelkomen initiatieven die bijdragen aan de opwekking van duurzame vormen van energie die in onze Energiemix passen. Tot 2023 is windenergie uitgesloten. Tot dan ruim baan voor zonnepanelen op daken of erven en in parken.
Ook initiatieven die zorgen dat we kringlopen sluiten of die antwoorden geven op vraagstukken, zoals extreme droogte en heftige neerslagpieken, zien we met belangstelling tegemoet.
Als uw initiatief gaat over een jaarrond gebruik van een nieuw of uit te breiden gebouw, dan verlangen we een investering in duurzaamheid. Woningen en bedrijfsgebouwen vallen daar vanzelfsprekend onder. Voorbeelden van zulke investeringen: maatregelen die ten goede komen aan de biodiversiteit of duurzame energieopwekking of asbestsanering.

Effect van de natuur op gezondheid

De kwaliteit van ons landschap (cultuur en natuur) heeft ontegenzeggelijk positieve effecten op onze gezondheid. Onder andere doordat het uitnodigt om te bewegen. Niet alleen sportief of recreatief. Maar ook om mensen te ontmoeten (bijvoorbeeld bij een van de vele sociale activiteiten) of om een boodschap te doen. Dat laatste is in de afgelopen decennia steeds minder geworden in het buitengebied. Dat vinden we jammer. We verkleinen daarom de beperkingen die gelden voor het starten of uitbreiden van een nieuwe winkel. Als die maar gebiedseigen is (dus geen grote supermarkt of bouwmarkt of autodealer bijvoorbeeld) en niet bedreigend werkt voor de winkels in het centrum, dan verlenen we al gauw medewerking.

Vitale buurtschappen

Detailhandel makkelijker toestaan is onderdeel van de keuze om de buurtschappen levendig te laten zijn. Ook andere functies die zich op de buurtschap richten, zullen we voortaan makkelijker toestaan. Alleen zijn we wel streng in de keuze van de plekken. Onbebouwde kavels gaan we er niet voor opofferen. Maar op bestaande erven laten we veel verschillende activiteiten toe, als ze maar ins ons beleid passen.
Verder vinden we het ook prima als mensen investeren in versterking van routes en netwerken. Een klompenpad over uw erf? Als het mooi aansluit op al bestaande routes, zijn we daar positief over. Net zoals over een fietspad dat een ontbrekende schakel invult.

Daarnaast introduceren we twee nieuwe elementen in ons beleid: stilte en donkerte. We vinden dat sommige plekken een zo hoge kwaliteit hebben door het ontbreken van ‘vreemd’ licht en/of geluid, dat we die kwaliteit moeten beschermen. Maar dat betekent ook dat we initiatieven positief beoordelen als ze vreemd licht of geluid wegnemen. Bijvoorbeeld door sloop gevolgd door nieuwbouw voor een activiteit die beter past bij die stille of donkere omgeving.
Ten slotte: net als voor alle andere initiatieven geldt: hierover zijn alleen algemene regels opgesomd. Uiteindelijk beoordelen we ook nog of uw plan past bij de plek die u in gedachten heeft.

De ontwerp-omgevingsvisie buitengebied ligt van 21 augustus tot en met 1 oktober 2019 ter inzage. In deze periode kan iedereen zijn mening over de visie kenbaar maken. Daarna wordt de definitieve omgevingsvisie opgesteld en ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. In december neemt de raad hierover een besluit.

Vervanging openbare verlichting in Tuunterstraat

Vanaf 7 oktober wordt in de Tuunterstraat de openbare verlichting vervangen. De werkzaamheden duren in totaal ongeveer een week. De nieuwe LED-verlichting wordt volgens de laatste richtlijnen aangebracht en is zuiniger in verbruik. Dit kan plaatselijk leiden tot verkeershinder.

Vervanging en hergebruik

Van de lantaarnpalen waarvan de verlichting wordt vervangen, worden ook de uithouders en armaturen vervangen, omdat deze zijn afgeschreven en niet meer leverbaar zijn. De palen zelf blijven staan. De vervanging per lantaarnpaal duurt ongeveer twee en half uur. Hiermee blijft de overlast op één plaats beperkt.
Na verwijdering worden de armaturen uit elkaar gehaald en op materiaal gesorteerd voor hergebruik door erkende verwerkingsbedrijven. Bij de nieuwe producten zijn vrijgekomen materialen hergebruikt als grondstof om duurzaam met de grondstoffen om te gaan.

Zuiniger in verbruik en minder onderhoud

De nieuwe verlichting geeft minder lichthinder naar de gevels toe en het lichtbeeld wordt verbeterd. Bij een lantaarnpaal van 4 meter hoogte daalt het verbruik gemiddeld 54%. Door de toepassing van LED is minder onderhoud nodig.

Politiek forum 10 oktober 2019

Op 10 oktober is er een politiek forum van de gemeenteraad van Winterswijk. Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij kan de raad worden geïnformeerd over actuele onderwerpen, of er wordt aan de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid.

Het politiek forum begint om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Er kunnen twee onderwerpen gelijktijdig zijn geagendeerd, in verschillende vergaderruimten. De op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website onder het tabblad ‘Bestuur & Organisatie’, vervolgens klikt u op het blauwe vakje ‘Gemeenteraad’, daarna op het icoon ‘Agenda’s en stukken’.

Wilt u meediscussiëren of uw mening geven over een onderwerp dat in het politiek forum aan de orde komt? Neem dan contact op met de griffie van de gemeenteraad via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 121.

Alle sessies zijn openbaar. Dus naast raadsleden zijn inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven in Winterswijk van harte uitgenodigd.

Tijdens het politiek forum van 10 oktober komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Visiedocument landschap en biodiversiteit (informatieve sessie)

19.30 – 20.30 uur in het bedrijfsrestaurant

Begin 2018 heeft de concept beleidsnota Natuur en Landschap ter inzage gelegen. Dit concept is besproken met diverse betrokken partijen. Er zijn diverse opmerkingen gemaakt en aanvullingen gedaan op dit concept.

Op basis van het coalitieakkoord 2019-2022 en de urgentie en ambitie om biodiversiteit op te nemen in het gemeentelijk beleid is gekozen om de herziening van de beleidsnota breder op te pakken met een visie, doelstelling, strategie en uitvoeringsrichting gericht op landschap en biodiversiteit. Dit leidt uiteindelijk tot een visiedocument landschap en biodiversiteit.

Tijdens dit politiek forum worden de aanleiding, visie en strategie met concrete uitvoeringsmaatregelen toegelicht. In afstemming met diverse betrokken partijen wordt verder gewerkt naar een beleidsvisie die begin 2020 ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

 • Schrijfcoach (informatieve sessie)

19.30 – 20.30 uur in vergaderruimte 0.28

In het coalitieakkoord 2019-2022 staat de ambitie om alle gemeentelijke communicatie te checken op helderheid, begrijpelijkheid en goede afstemming op de doelgroep. Om dit te helpen realiseren is de tijdelijke functie Schrijfcoach gecreëerd en ingevuld.

Doel van deze functie is om gedurende twee jaar de schriftelijke communicatie binnen de gemeentelijke organisatie te optimaliseren, zodat teksten voor interne en externe doelgroepen helder en doeltreffend zijn. Van februari 2019 tot februari 2021 maakt de schrijfcoach daarom 24 uur per week deel uit van team Communicatie.

Tijdens dit forum worden de raads- en commissieleden geïnformeerd over de bereikte resultaten en ervaringen.
De werkzaamheden, resultaten en plannen van de schrijfcoach worden gepresenteerd. Over een jaar volgt er een nieuwe politiek forum, om de ervaringen te delen.

 • Visie De Woonplaats (informatieve sessie)

20.45 – 21.45 uur in het bedrijfsrestaurant

De Woonplaats is met circa 2.300 huurwoningen de grootste woningcorporatie in Winterswijk en de belangrijkste partner voor de gemeente Winterswijk om invulling te geven aan de volkshuisvestelijke opgaven in Winterswijk. De Woonplaats heeft haar visie ‘De Bedoeling’ tot 2030 opgesteld.

Tijdens het politiek forum presenteert De Woonplaats haar visie. Daarnaast presenteert De Woonplaats de verduurzamingsaanpak van de woningvoorraad. Raads- en commissieleden en belangstellenden kunnen vragen stellen naar aanleiding van de presentatie.

Maand van de opvoeding: gratis naar leuke theatervoorstellingen en interessante presentaties

Oktober is de Maand van de Opvoeding. U kunt deze maand meedoen aan allerlei activiteiten rond opvoeden en opgroeien. Deelname is gratis! Het uitgebreide programma is te vinden op www.preventieplatformjeugd.nl. De wethouders Jeugd van de gemeenten Aalten, Berkelland, OostGelre en Winterswijk geven de volgende agendatips!

Wethouder Elvia Schepers-Janssen: “Als moeder van twee met een drukke, maar geweldige baan kan ook bij mij weleens de twijfel toeslaan: doe ik het allemaal wel goed? De voorstelling Stinkende Best van PeerTofTheater op 10 oktober in Bredevoort gaat daar over. Het belooft een grappige en herkenbare avond voor ouders te worden!”

Kies uit het uitgebreide programma en meld u aan

Op www.preventieplatformjeugd.nl is het uitgebreide programma van de Maand van de Opvoeding te vinden. Via deze website kunt u zich aanmelden voor de verschillende activiteiten.

Over het Preventie Platform Jeugd

Het Preventie Platform Jeugd is een samenwerking van verschillende (zorg) organisaties en de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.
Naast de Maand van de Opvoeding organiseert het Preventie Platform Jeugd het hele jaar door allerlei (gratis) trainingen en workshops rond opvoeden en opgroeien. Kijk op de website voor het actuele aanbod.

Wet Basisregistratie Personen

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) staan ingeschreven. Het gemeentebestuur heeft daarom het voornemen deze personen uit te schrijven. De gevolgen hiervan zijn dat men geen gebruik meer kan maken van overheidsvoorzieningen (zoals aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW enzovoort). Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te doen. Onderstaande personen zijn ook aangeschreven en dienen binnen vier weken na verzenddatum van het voornemen contact op te nemen met het team Burgerzaken via telefoonnummer (0543) 543 543. Indien deze personen zich niet binnen deze periode melden, worden zij uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.

Voorletters en geslachtsnaam, geboortedatum, verzenddatum voornemen:

O. Al Kubaisi, 09-01-1991,18-09-2019
A. Shahpalang, 02-03-1984, 20-09-2019

Inzameling van klein chemisch afval op afroep

Binnenkort wordt in de gemeente Winterswijk weer klein chemisch afval (kca) op afroep aan huis ingezameld. Wilt u kca aanbieden, dan kunt u tot uiterlijk zaterdag 12 oktober vóór 15.00 uur telefonisch een afspraak maken met het ROVA Klantcontactcentrum via telefoonnummer (0543) 54 54 54 of via www.rova.nl/contact.

U wordt verzocht op de afgesproken inzameldag uw kca vóór 07.00 uur in een gesloten chemobox bij uw brievenbus aan te bieden.

Let op: injectienaalden moeten worden aangeboden in afsluitbare verpakkingen (naaldenbekers of jampotjes en dergelijke) om prikgevaar te voorkomen.

Naast de tweejaarlijkse inzameling aan huis (op afroep) kunt u uw kca ook naar het milieubrengstation van ROVA aan de Leeghwaterweg 10 brengen.

Openingstijden milieubrengstation

 • Woensdag van 12.00 uur tot 16.00 uur
 • Vrijdag van 12.00 uur tot 16.00 uur
 • Zaterdag van 09.00 uur tot 16.00 uur

Recyclebaar materiaal uit de grijze container

De gemeente en ROVA blijven samen met u voortdurend inzetten op betere afvalscheiding. Het doel is om alle materialen die herbruikbaar of recyclebaar zijn uit de grijze container te krijgen. Op deze wijze wordt alleen het echte afval verbrand. Al het andere is geen afval, maar is een nuttige grondstof voor nieuwe producten. De gescheiden inzameling van KCA is hiervan een goed voorbeeld.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het ROVA Klantcontactcentrum, telefoonnummer (0543) 54 54 54 of via www.rova.nl/contact.

EUREGIO spreekuur

Een baan in Duitsland: waar moet u rekening mee houden? Het GrensInfoPunt van de EUREGIO houdt u op de hoogte van regelingen omtrent grensoverschrijdende belastingen, zorgverzekeringen en pensioenen.
Op 10 oktober is er een spreekuur van 18.00 tot 19.00 uur in het Kulturhus Dinxperlo, Maurits Prinsstraat 6 in Dinxperlo.  Afspraak maken is niet nodig. Het is ook mogelijk om een individuele afspraak te maken. Neem hiervoor contact op met het GrensInfoPunt via (053) 460 51 51 of grensinfopunt@euregio.eu. Op de website www.grensinfopunt.eu is veel algemene informatie en de antwoorden op veelgestelde vragen te vinden.

Column door bestuurder

Wethouder Elvira Schepers schrijft……

Kies een leven zoals jij dat wil!

Onlangs  stapte ik met een aantal reisgenoten op het vliegtuig richting Dublin. Niets bijzonders, ware het niet dat we een rolstoeler bij ons hadden. Iemand die de wereld vanuit een ander perspectief bekijkt. Daar is op zich niets bijzonders aan, maar wel als je gaat reizen. Er moet van alles worden geregeld, aangevraagd en besproken. Ik vind dat we omstandigheden moeten creëren waarin iedereen ten volle mee kan doen. Altijd en overal.  
Voor onze vliegreis was alles geregeld en de reis verliep zonder problemen. En toch…hoe gemakkelijk is het voor mensen met een beperking om te reizen, om te werken, om te recreëren…kortom om je leven te leven zoals jij dat wilt?

Ik geloof in een samenleving waarin iedereen kan meedoen op zijn eigen unieke wijze. Een inclusieve samenleving noemen we dat, met gelijke kansen voor mensen met en zonder beperking. De vraag is echter: in hoeverre lukt dat in onze gemeente? En als er zaken zijn die niet lukken, hoe kunnen we dat dan samen oplossen?

Ik ga de komende jaren werk maken van Inclusie; van gelijke kansen voor iedereen. Maar ik kan dat natuurlijk niet alleen. Ik hoop daarom dat u als inwoner van Winterswijk met mij mee wil denken, ontwikkelen en doen! Want alleen als we het samen doen, komen we tot echte oplossingen. Oplossingen, die er voor zorgen dat iedereen zijn leven kan leven zoals hij of zij dat wil.

Ik geef de pen door aan wethouder Inge Klein Gunnewiek

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Europalaan

In verband met wegwerkzaamheden is er van 7 tot en met 25 oktober enige verkeershinder. Er worden verkeersregelaars ingezet. Op een nader te bepalen moment is de gehele Europalaan afgesloten voor verkeer. Deze datum volgt.

Markt

In verband met een extra warenmarkt is op donderdag 3 oktober de Markt en de Torenstraat de gehele dag tot 18.30 uur afgesloten voor verkeer.

Rauwershofweg

Verwachting is dat vanaf week 40 de werkzaamheden starten, dit betekent dat op Rauwenhofweg eenrichtingsverkeer wordt ingesteld tot en met vrijdag 29 november voor het gedeelte vanaf perceelnummer 12 en de Boveltweg. Verplichte rijrichting is Holders weg naar Boveltweg.

Boveltweg

Verwachting is dat vanaf week 40 de werkzaamheden starten, dit betekent dat op de Boveltweg eenrichtingsverkeer wordt ingesteld tot en met vrijdag 29 november voor het gedeelte vanaf tussen de Rauwershofweg en Meerdinkweg. Verplichte rijrichting is Rauwershofweg naar Meerdinkweg.

Schoolweg

Verwachting is dat vanaf week 40 de werkzaamheden starten, dit betekent dat op de Schoolweg eenrichtingsverkeer wordt  ingesteld tot en met vrijdag 29 november voor het gedeelte tussen Meerdinkweg en Hietkampweg. Verplichte rijrichting is Meerdinkweg naar Hietkampweg.

Hietkampweg

In verband met werkzaamheden is de Hietkampweg tot en met vrijdag 29 november afgesloten voor al het verkeer.

Bataafseweg

In verband met herinrichtingswerkzaamheden is de Bataafseweg tot en met 20 december 2019 afgesloten voor al het verkeer. Het gaat hier om het gedeelte tussen de Kottenseweg en de Laan van Hilbelink. Tijdens de werkzaamheden is er een omleiding ingesteld gaande over de Kottenseweg, rondweg West, Groenloseweg en Vredenseweg.

Morskers Driehuisweg

In verband met asfalteringswerkzaamheden is de Morskers Driehuisweg tot en met 4 oktober afgesloten voor al het verkeer tussen de Groenloseweg en de Beurzerbeek. Er is een omleiding ingesteld.

De Kloksteeg

In verband met bouwwerkzaamheden is De Kloksteeg afgesloten. Ook is er een wegsleepregeling van kracht.

Leeghwaterweg

In verband met uitloop van verbouwingswerkzaamheden wordt de tijdelijke verkeersmaatregel voor het tijdelijk opheffen van het parkeerverbod verlengd tot met 31 oktober. Dit ter hoogte van de ROVA.

Jonenstraat

In verband met bouwwerkzaamheden is de Jonenstraat tot en met vrijdag 20 december afgesloten voor al het verkeer.

Narcisstraat

In verband met werkzaamheden is de Narcisstraat van maandag 7 oktober tot en met 29 november afgesloten voor al het verkeer.

Agenda activiteiten

Datum, activiteit

3 oktober, Bewonersavond historische interieurs om 20.00 uur in Theater Astoria, Wooldseweg 5. Inloop vanaf 19.30 uur.
3 oktober, Opgave inclusie. Voor ouderen van 14.30 tot 16.30 uur in Zonnebrinkkerk, Zonnebrink 1. Inloop vanaf 14.15 uur.
10 oktober, EUREGIO spreekuur van 18.00 tot 19.00 uur in het Kulturhus Dinxperlo, Maurits Prinsstraat 6 in Dinxperlo.
10 oktober, Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet om 19.30 uur in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 in Groenlo.
10 oktober, Politiek forum om 19.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.

Vergaderingen

Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet op 10 oktober 2019

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op donderdag 10 oktober 2019 voor een openbare vergadering bijeen in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 in Groenlo. De vergadering begint om 19.30 uur. Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen: nieuws uit de werkgroepen, beleidsregels leerlingenvervoer minimagezinnen 2019 (advies), minimabeleid (adviesaanvraag).

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen in het digitale gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl

Wij publiceren de officiële bekendmakingen in het (digitale) Gemeenteblad op de website officielebekendmakingen.nl/

In dit Gemeentenieuws verschijnen alleen de titels van bekendmakingen. De volledige bekendmakingen worden uitsluitend digitaal gepubliceerd. Op grond van de wet zijn er wel bekendmakingen die niet digitaal maar nog steeds in een huis-aan-huisblad of krant moeten worden bekendgemaakt. Dat zijn echter uitzonderingen. Op officielebekendmakingen.nl kunt u zoeken naar publicaties in de gemeente Winterswijk. Publicaties van de gemeente Winterswijk kunt u op deze website vinden onder de publicaties in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant.

E-mailservice

Wilt u de bekendmakingen automatisch per e-mail ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice via de website overheid.nl. U ontvangt dan alle bekendmakingen in uw mailbox.

Meer informatie

Op de pagina 'Bekendmakingen' op deze website vindt u meer informatie over de officiële bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu, bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning bouwen

 • Nabij Waalstraat 2
 • Witstoom

Verleende omgevingsvergunning kappen

 • Burg. van Nispenstraat
 • Delistraat 11

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 • Beerninkweg 15
 • Nabij Bekeringweg 12
 • Nabij Beuksveld 33
 • Kattenbergweg 1-09
 • Misterstraat 162
 • Smeenkstegge 7
 • Zonnebrink t.o. Verlengde Morsestraat 25

Verleende omgevingsvergunning tijdelijke afwijking bestemmingsplan

 • Waliënsestraat 137-01

Algemene Plaatselijke Verordening

Vergunnings/ontheffingsaanvraag Heartbeat Concert 2019 2 november 2019, Markt

Mediation

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit kan mediation soms uitkomst bieden. Er wordt dan geprobeerd om onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, tot een oplossing te komen. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.

Ter inzage

U kunt de plannen, vergunningsaanvragen en verordeningen inzien bij de receptie van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De openingstijden zijn op maandag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543.

Besluiten van het college van B en W

Op 17 september 2019 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Burgerinitiatief Monument 2020

Op 24 september 2019 heeft het college besloten over de volgende onderwerpen:

 1. Verlenging regeling generatiepact gemeente Winterswijk
 2. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Alliander N.V. d.d. 26 september 2019
 3. Afspraken voor 2020 met Menzis over Collectieve Zorgkostenverzekering
 4. Vaststelling bestemmingsplan Voormalig belastingkantoor
 5. Algemeen Bestuur Regio Achterhoek d.d. 25 september 2019

Voor de inhoud van de besluiten verwijzen wij u naar de pagina https://www.winterswijk.nl/Bestuur_Organisatie/College_van_BenW/Besluitenlijsten_college