Gemeenteraadsbesluiten van 28 juni 2018

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van donderdag 28 juni de volgende besluiten genomen.

Raad stelt ‘facetbestemmingsplan parkeren Winterswijk’ vast
In het facetbestemmingsplan zijn voor het gehele grondgebied van de gemeente Winterswijk voor alle geldende plannen de parkeernormen geregeld.

Raad stelt bestemmingsplan Spek-Ende II ongewijzigd vast
Met de vaststelling van dit bestemmingsplan mag woning­corporatie De Woonplaats op het perceel Jonenstraat 5 een appartementencomplex met acht woningen voor de sociale huursector bouwen.

Raad stelt bestemmingsplan Ravenhorsterweg 11 vast
Met de herziening van dit bestemmingsplan is de bestemming van het perceel Ravenhorsterweg 11 gewijzigd van ‘Bedrijf’ naar ‘Wonen’. De voormalige gesplitste bedrijfswoning op het perceel is omgezet naar een vrijstaande burgerwoning.

Raad stelt Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2017 vast
Het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2017 (MPG 2017) geeft een actueel overzicht van de financiële resultaten en risico’s van de gemeentelijke grondexploitaties.

Raad stelt jaarrekening en jaarverslag 2017 vast
De raad heeft de jaarrekening en het jaarverslag 2017 van de gemeente Winterswijk vastgesteld.

Raad stemt in met incidentele subsidieverhoging Villa Mondriaan
Het bestuur van stichting Villa Mondriaan heeft gevraagd om een structurele verhoging van de jaarlijkse subsidie met € 30.000 naar € 100.000 vanaf 2018. De raad heeft alleen ingestemd met een incidentele verhoging naar € 100.000 voor 2018. Het verzoek om structurele verhoging van de subsidie wordt meegenomen bij de begrotingsbehandeling 2019 eind oktober.

Raad stelt bestemmingsplan Siloterrein gewijzigd vast
De raad heeft ingestemd met de beantwoording van de ingebrachte zienswijze, deze ongegrond verklaard en het bestemmingsplan Siloterrein gewijzigd vastgesteld. Het voormalige siloterrein aan de Landbouwstraat langs de spoorlijn Zutphen - Winterswijk is een herontwikkelingslocatie.

Raad neemt kennis van jaarstukken 2017 Regio Achterhoek en Stuurgroep Achterhoek 2020
De raad heeft kennisgenomen van de jaarstukken 2017 van de Regio Achterhoek en het jaarverslag 2017 van de Stuurgroep Achterhoek 2020 en besloten hierover geen zienswijzen naar voren te brengen.

Raad neemt kennis van jaarrekening 2017 en meerjarenbegroting 2019-2022 Stadsbank Oost Nederland
De raad heeft kennisgenomen van de jaarrekening 2017 en meerjarenbegroting 2019-2022 van de Stadsbank Oost Nederland en besloten enkele zienswijzen naar voren te brengen over de indexering van de tarieven en de financiering van de structurele kwaliteitsimpuls.

Raad stelt ‘Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2018’ vast
In de afstemmingsverordening is geregeld welke maatregelen de gemeente neemt als belang­hebbenden binnen de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) niet of in onvoldoende mate hun verplichtingen nakomen.

Raad stemt unaniem in met Volkshuisvestelijk afwegingskader woningbouw Winterswijk
De raad heeft een nieuw afwegingskader voor de beoordeling van nieuwe en bestaande woningbouwplannen vastgesteld. Daarmee wil de gemeente bestaande en nieuwe plannen met voldoende kwaliteit mogelijk maken. Ook biedt het afwegingskader een vrijstelling voor kleine bouwplannen van maximaal twee woningen. Kijk voor meer informatie op www.winterswijk.nl.

Raad stemt unaniem in met voorstel voor eenmalige subsidies Boogie Woogie
In 2017 zijn er exploitatietekorten ontstaan bij Cultuurcentrum Boogie Woogie en ook in 2018 verwacht de organisatie een verlies. De raad heeft ingestemd met het voorstel om Boogie Woogie een eenmalige subsidie van € 190.200 te verlenen om het ontstane liquiditeitstekort te dekken en een eenmalige subsidie van € 54.000 om een businessplan op te stellen.

Raad stelt krediet beschikbaar voor Park Achterhoek
Met 16 stemmen voor (CDA, WB, VVD, PvdA) en 1 stem tegen (D66) heeft de raad ingestemd met het voorstel om een krediet beschikbaar te stellen van € 169.000 voor de verdere ontwikkeling van Park Achterhoek (voorheen Beatrix Gezondheidspark).

Raad brengt zienswijzen naar voren op eerste bestuursrapportage 2018, ontwerpbegroting 2019 en meerjarenbegroting 2020-2022 van SDOA
Het raadsvoorstel over de eerste bestuursrapportage 2018, de ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenbegroting 2020-2022 van de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) leidde tot een lange discussie in de raad. De fracties van PvdA en D66 dienden samen een amendement in om de extra gelden van het Rijk voor de bestrijding van armoede bij kinderen (Klijnsmagelden) specifiek voor maatregelen gericht op kinderen in te zetten. Toen bleek dat er in de raad onvoldoende steun was voor dit amendement, trok de PvdA het amendement in. Na een korte schorsing dienden de PvdA en D66 een motie in om de Klijnsmagelden in de toekomst wel een prominente plaats te geven in het armoedebeleid. Deze motie werd met 3 stemmen voor (PvdA, D66) en 14 stemmen tegen (CDA, WB, VVD) verworpen. Daarna werd het voorstel aangenomen door de raad.

Raad stelt gedragscode voor publicatie gemeenteraad Winterswijk vast
De raad heeft unaniem ingestemd met de voorgestelde gedragscode voor de publicatie van persoonsgegevens op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Winterswijk. Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De AVG zorgt onder meer voor versterking en uitbreiding van privacyrechten en meer verantwoordelijk­heden voor de gemeente bij de verwerking van de persoonsgegevens.

Raad neemt motie van CDA en WB over water in het centrum aan
De fracties van CDA en WB dienden een motie in om door middel van een zogenaamde ‘stresstest’ in beeld te brengen hoe kwetsbaar het centrum van Winterswijk is bij het optreden van een piekbui en waar zich de grootste knelpunten bevinden. Deze motie werd met 13 stemmen voor (CDA, WB, PvdA, D66) en 4 stemmen tegen (VVD) aangenomen.

Raad neemt motie van WB, CDA en PvdA over Tiny Forests aan
IVN is gestart met een project om Tiny Forests in Nederland te realiseren en zoekt partnergemeenten die hieraan willen deelnemen. Een Tiny Forest is een klein, dichtbegroeid bos ter grootte van een tennisbaan. De fracties van WB, CDA en PvdA dienden een motie in om als gemeente deel te nemen aan het IVN-project. Deze motie werd met 12 stemmen voor (WB, CDA, PvdA) en 5 tegen (VVD, D66) aangenomen.

Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op http://winterswijk.raadsinformatie.nl. De besluitenlijst kunt u vinden op www.winterswijk.nl/bis/Raad/Vergaderingen_gemeenteraad.

Raadsvergadering 28 juni 2018

 

Uitgelicht