Kaders sport en bewegen opgehaald tijdens politiek forum

Op donderdag 7 februari jongstleden gingen raads- en commissieleden en afgevaardigden van sport- en maatschappelijke organisaties met elkaar in gesprek over het toekomstige sportbeleid in Winterswijk. Dat gebeurde tijdens het politiek forum dat plaatsvond in het gemeentekantoor. Eerst werden de aanwezigen meegenomen in een korte terugblik op wat er de afgelopen jaren allemaal gerealiseerd is en waar we nu staan. Daarna ging men in twee groepen uiteen om met elkaar van gedachten te wisselen over de wenselijke ontwikkelingen.

Thema’s die tijdens deze avond aan de orde kwamen waren Sport- en beweegstimulering, Maatschappelijke kracht van sport en bewegen en ons Sportlandschap. Onderwerpen waar de aandacht naar toe ging waren onder meer: het sociale aspect van sporten en bewegen, meer aandacht hebben voor vrijwilligers en het bereiken van kwetsbare doelgroepen. Ook werd stilgestaan bij de opkomst van ongeorganiseerd sporten en de kansen die sport in de openbare ruimte kan bieden. De uitdaging is om de komende periode meer inwoners te laten bewegen/sporten/participeren. En ook om nog meer samen te werken, want dat bevordert de vitaliteit van inwoners en de levendigheid van Winterswijk.

Herijking sportbeleid

Wethouder sport, Wim Aalderink, vertelt: “Ik vind het fantastisch om te zien hoe bevlogen alle betrokken partijen zich inzetten voor een uitgebreid en passend sportaanbod in Winterswijk. Er is al heel veel gerealiseerd in de afgelopen jaren. Om in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in de maatschappij is herijking van het sportbeleid nodig. De visie van de maatschappij op sport en bewegen verandert. Sport wordt steeds minder alleen een doel op zich, maar wordt steeds meer een middel om diverse maatschappelijke doelen en gemeentelijke opgaven te realiseren. Ik vind het daarom belangrijk dat we hierover in gesprek gaan met alle betrokken partijen. Zij staan midden in de samenleving en hebben een goed beeld van wat er speelt en waar de behoeftes liggen. Het politiek forum was daar onder meer een heel geschikt medium voor.”

Planning

Alle tot nu toe opgehaalde informatie uit het veld wordt verwerkt in het concept-beleidskader Sport en Bewegen. Op donderdag 18 april 2019 neemt de gemeenteraad een besluit over de voorgestelde richting. Daarna wordt het concept-beleidskader uitgewerkt en concreet vorm gegeven. Het streven is in het najaar van 2019 het definitieve beleidskader vast te stellen.

Sportnota politiek forum