Politiek forum 9 mei 2019

Op 9 mei is er een politiek forum van de gemeenteraad van Winterswijk. Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij kan de raad worden geïnformeerd over actuele onderwerpen, of er wordt aan de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid.

Het politiek forum begint om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Er kunnen twee onderwerpen gelijktijdig zijn geagendeerd, in verschillende vergaderruimten. De op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website www.winterswijk.nl onder het tabblad ‘Bestuur & Organisatie’, vervolgens klikt u op het blauwe vakje ‘Gemeenteraad’, daarna op het icoon ‘Agenda’s en stukken’.

Wilt u meediscussiëren of uw mening geven over een onderwerp dat in het politiek forum aan de orde komt? Neem dan contact op met de griffie van de gemeenteraad via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 121.

Onderwerpen die aan de orde komen

Doorontwikkeling speeltuinen (informatieve en richtinggevende sessie)

19.30 – 20.45 uur, bedrijfsrestaurant

Raads- en commissieleden worden bijgepraat over de speeltuinen en de functie van de speeltuinen. Daarnaast wordt ingegaan op de ontwikkeling van de nieuwe gemeenschappelijke organisatie van de speeltuinen.
Bij raads- en commissieleden wordt opgehaald welke beelden er zijn ten aanzien van de maatschappelijke doorontwikkeling van de speeltuinen. Dit wordt gebruikt als kader voor het overleg met de speeltuinen voor het plan toekomstbestendige speeltuinen. Dit plan wordt naar verwachting in het derde kwartaal van 2019 aan de gemeenteraad gepresenteerd.

SDOA: inrichting van beschut werk (informatieve en richtinggevende sessie)

19.30 – 20.45 uur, vergaderruimte 0.28

Sinds 2010 werken Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk samen in de gemeenschappelijke sociale dienst: SDOA. De afgelopen jaren hebben de gemeenten meer taken gekregen in het sociale domein. Ook hebben er wijzigingen in de Participatiewet en de Sociale Werkvoorziening plaatsgevonden. Om deze veranderingen goed te kunnen doorvoeren stelt SDOA voor om het Beschut Werk in een B.V. onder te brengen. In dit politiek forum wordt informatie versterkt over deze plannen van SDOA. Aansluitend is er de mogelijkheid om over deze plannen in gesprek te gaan.

Onderwijshuisvesting (informatieve sessie)

21.00 – 22.00 uur, bedrijfsrestaurant

In de komende periode wordt met de schoolbesturen in Winterswijk het gesprek aangegaan over de realisatie van duurzame onderwijsvoorzieningen en het verder ontwikkelen van de plannen met betrekking tot de feitelijke vormgeving van deze onderwijsvoorzieningen. Bij het ontwerpen daarvan wordt rekening gehouden met de doelen van Integrale Kind Centra. De te realiseren voorzieningen dienen actief bij te dragen aan versterking van het woon- en leefklimaat in de betreffende kernen en wijken. In dit politiek forum worden de stappen in de uitwerking van het op te stellen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) Winterswijk 2020-2035 gepresenteerd. Er wordt ingegaan op de aanleiding, het proces en de status van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Daarnaast wordt in deze sessie stil gestaan bij de landelijke ontwikkelingen en veranderingen in het onderwijsstelsel. Vervolgens komen de randvoorwaarden en vervolgstappen. In het vierde kwartaal van 2019 wordt het definitieve Integraal Huisvestingsplan Onderwijs aan de raad voorgelegd.