College legt nieuwe Cultuurnota voor aan gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders heeft het nieuwe Winterswijkse cultuurbeleid voor de komende vier jaar vastgesteld. De Cultuurnota 2018 wordt op 15 november behandeld in de commissie samenleving en op 29 november behandeld door de gemeenteraad.

Het huidige cultuurbeleid is gebaseerd op de Nota Kunst en Cultuur uit 2009. Het is nu tijd om vooruit te kijken en ons cultuurbeleid voor de komende jaren vorm te geven. Hiervoor is de Cultuurnota 2018 opgesteld. De input die is verkregen uit de inbreng van inwoners, bezoekers van Winterswijk en vanuit de culturele instellingen is een belangrijke basis geweest voor het nieuwe cultuurbeleid, evenals de uitgangspunten uit het coalitieakkoord ‘Winterswijk maken we samen!’.
 

Vier speerpunten

Het cultuurbeleid kent de komende jaren vier speerpunten die de gemeenteraad eerder heeft vastgesteld. Deze kaders komen voort uit ervaringen uit de afgelopen jaren, maatschappelijke ontwikkelingen en de visie van de provincie en rijksoverheid. De speerpunten zijn:

  1. In stand houden van het huidige cultuuraanbod.
  2. Inzetten op cultuureducatie en participatie.
  3. Cultuur breder bereikbaar maken.
  4. Samenwerking met Duitsland.

Burgerparticipatie

Van 23 november tot en met 4 december 2017 heeft de gemeente Winterswijk de cultuurweek georganiseerd om daarmee input op te halen voor het nieuwe cultuurbeleid. Daarnaast vond er een burgerparticipatietraject plaats, op basis van de kaderstelling door de raad. Alle betrokkenen zijn in beeld gebracht en hen is gevraagd mee te werken aan het nieuwe cultuurbeleid. De geleverde input is beoordeeld op haalbaarheid. Ook is gecheckt of de wensen breed worden gedragen.

 

Nieuw beleid

De Cultuurnota 2018 geeft een beeld van het huidige cultuuraanbod en de actuele ontwikkelingen voor het cultuurbeleid voor de komende jaren. Afhankelijk van de te maken keuzes, worden er voorstellen gedaan. Een van de voorstellen is om de subsidieverordening aan te passen, met als doel een goede financiële organisatie bij onze culturele instellingen. Ook bevat deze nota voorstellen om de cultuureducatie in Winterwijk en de culturele samenwerking met inwoners van Duitse buurgemeenten te versterken. Uit het burgerparticipatietraject kwam naar voren dat er bij de culturele actoren behoefte bestaat aan een meer faciliterende rol van de gemeente. Dat kan door ontmoeting en voorlichting vanuit de gemeente te organiseren. Verder worden er enkele financiële voorstellen gedaan. Zoals voor een passende indexering, aanpassing van de gemeentelijke subsidies en voor een nieuw budget voor kunst in de openbare ruimte.

Uitgelicht