Gemeente Winterswijk houdt woningbouwplannen opnieuw tegen het licht

De gemeenteraad van Winterswijk heeft op 28 juni een nieuw afwegingskader voor de beoordeling van woningbouwplannen vastgesteld. Daarmee wil de gemeente bestaande en nieuwe plannen met voldoende kwaliteit mogelijk maken. Ook biedt het afwegingskader een vrijstelling voor kleine bouwplannen van maximaal twee woningen.

Het afwegingskader bevat een aantal criteria waaraan nieuwe plannen worden getoetst. Zo kijkt de gemeente onder andere naar de concrete woningbehoefte, duurzaamheid en levensloopbestendigheid van een plan. Als het plan positief wordt beoordeeld volgt een bredere ruimtelijke beoordeling, waarbij de gemeente ook kijkt naar aspecten als parkeren, milieu, groene inpassing etc. Vervolgens neemt de gemeente besluit over het plan.

Kwantitatieve toets
Het afwegingskader voorziet ook in een kwantitatieve toets. Deze toets vloeit voort uit afspraken die in regionaal verband zijn gemaakt over het maximaal aantal te bouwen woningen in de Achterhoek. Voor Winterswijk zijn dat 308 woningen tot 2025. Tot de vaststelling van de nieuwe regionale woonagenda met nieuwe afspraken over het aantal toe te voegen woningen eind 2018, worden de bestaande afspraken gerespecteerd.

Door de hoeveelheid bestaande woningbouwplannen kan de gemeente binnen de huidige afspraken niet aan elk nieuw initiatief medewerking verlenen. Vanwege deze overcapaciteit werd de afgelopen jaren alleen in uitzonderingsgevallen meegewerkt aan nieuwe initiatieven. De gemeente gaat zich wel inspannen om kwalitatief goede plannen alsnog mogelijk te maken.

Vrijstelling voor kleine plannen
In het afwegingskader is verder een vrijstelling opgenomen voor kleine woningbouwplannen van maximaal twee woningen. De vrijstelling wordt als proef toegepast met een maximum van 30 woningen. Voor deze kleine plannen is geen zware toetsing  nodig, maar vindt wel een bredere ruimtelijke beoordeling plaats.

Termijn tot realisatie
Bij goedkeuring van een nieuw bouwplan krijgt de initiatiefnemer drie jaar de tijd om het plan te realiseren. Is dat na tweeënhalf jaar nog niet gelukt, dan laat de gemeente de initiatiefnemer weten dat de bouwtitel na drie jaar vervalt. Daarna krijgt de initiatiefnemer nog één jaar de tijd om het plan alsnog te realiseren.

Ook bestaande bouwplannen worden opnieuw beoordeeld met het nieuwe afwegingskader. De gemeente gaat hierover in gesprek met de initiatiefnemers. Ook voor bestaande plannen geldt dat de initiatiefnemer drie jaar de tijd krijgt om het plan te realiseren. De verdere procedure is gelijk aan die van nieuwe plannen.

Door de realisatietermijn te beperken tot drie jaar wil de gemeente voorkomen dat goedgekeurde plannen jarenlang niet worden gerealiseerd en daarmee nieuwere plannen die ook voldoende kwaliteit hebben blokkeren.

‘Wie het eerst komt, het eerst maalt’
Nieuwe bouwplannen worden getoetst op het moment dat er sprake is van een principeverzoek. Met een principeverzoek wordt vooruitlopend op de aanpassing van het bestemmingsplan een positief oordeel gevraagd aan het college van burgemeester en wethouders. De gemeente Winterswijk hanteert hierbij het  principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Dit betekent dat initiatieven worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Alle principeverzoeken die vanaf 29 juni 2018 worden ingediend, worden getoetst aan het afwegingskader. Dit geldt uiteraard niet voor de kleine plannen tot een maximum van 30 woningen.


Voor het indienen van een principeverzoek gaat u als volgt te werk:

Heeft u een initiatief? Laat het ons weten!

Nieuwe bouwplannen worden getoetst op het moment dat er sprake is van een principeverzoek. Door middel van een principeverzoek wordt vooruitlopend op de aanpassing van het bestemmingsplan een positief oordeel gevraagd aan het college van burgemeester en wethouders. Aan het indienen van een principeverzoek zijn kosten verbonden. Het verzoek dient schriftelijk te worden ingediend en gericht te zijn aan het College van B en W (via gemeente@winterswijk.nl of Postbus 101, 7100 AC Winterswijk).

De gemeente Winterswijk gaat hierbij uit van het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Dit betekent dat initiatieven worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Vanaf 29 juni 2018 kunt u een principeverzoek indienen dat getoetst wordt op basis van het afwegingskader. Indien u op een eerder moment een principeverzoek heeft ingediend die op basis van volkshuisvestelijk beleid is afgewezen, kunt u opnieuw een principeverzoek indienen. De beoordeling van plannen aan de hand van dit afwegingskader is onderdeel van een bredere ruimtelijke afweging.

Als u nog niet op korte termijn bouwplannen heeft en dus ook nog geen principeverzoek gaat indienen dan hoort de gemeente Winterswijk ook graag welke ideeën voor woningbouw u voor de toekomst heeft. Wij krijgen daarmee inzicht in de totale hoeveelheid van woningbouwplannen en kunnen daar zo goed mogelijk rekening mee houden richting de verdere toekomst. U kunt hiervoor contact opnemen met team Ruimtelijke Ontwikkeling, bereikbaar via 0543-543 543.

> Volkshuisvestelijk Afwegingskader Woningbouw Winterswijk (pdf, 692 kB)

Uitgelicht