Gemeenteraadsbesluiten van 31 mei 2018

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van donderdag 31 mei de volgende besluiten genomen.

Raad stelt bestemmingsplan Boterstraat vast
De raad heeft het bestemmingsplan Boterstraat ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan en ingestemd met de ‘Nota beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Boterstraat’. De raad heeft ook de grondexploitatie vastgesteld en daarvoor een krediet van € 304.000 beschikbaar gesteld. De herziening van het bestemmingsplan maakt de bouw van maximaal zes woningen mogelijk. Ook worden acht openbaar toegankelijke parkeerplaatsen aangelegd in het plangebied en wordt de Boterstraat, voor zover gelegen in het plangebied, verbreed.

Raad stelt bestemmingsplan Uitbreiding begraafplaats vast
De raad heeft het bestemmingsplan Uitbreiding begraafplaats ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan en de ingebrachte zienswijze ongegrond verklaard. De herziening van het bestemmingsplan maakt een uitbreiding van de algemene begraafplaats voor islamitisch begraven en natuurbegraven mogelijk.

Raad stelt aangepaste regelingen voor reis- en verblijfskosten vast voor medewerkers van de griffie
De gemeenteraad is werkgever van de ambtenaren die werkzaam zijn op de griffie. Als bevoegd gezag heeft de raad de aangepaste regelingen ‘reiskosten woon- werkverkeer Winterswijk’ en ‘reis- en verblijfskosten dienstreizen Winterswijk’ van toepassing verklaard op de griffier en de medewerkers van de griffie.

Raad neemt kennis van Meerjarenbegroting 2019-2022 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL)
De raad heeft besloten geen zienswijze in te dienen op de begroting 2019-2022 van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) en ingestemd met het voorstel om de jaarlijkse bijdrage voor het ECAL per 1 januari 2019 te verhogen naar € 131.000 en dit op te nemen in de gemeentelijke begroting. Het ECAL voert de archieftaken uit voor diverse gemeenten in de Achterhoek en Liemers.

Raad neemt kennis van jaarstukken 2017, 1ste begrotingswijziging 2018 en begroting 2019 Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)
De raad heeft kennisgenomen van de jaarstukken 2017 en het nadelige resultaat van € 96.785 over 2017. De raad heeft ingestemd met het onttrekken van het nadelige resultaat van € 96.785 aan de algemene reserves en ingestemd met de 1ste begrotingswijziging 2018. Ook heeft de raad ingestemd met de begroting 2019 en besloten geen zienswijzen in te dienen.

Raad neemt kennis van voorlopige jaarrekening 2017 en conceptprogrammabegroting 2019-2022 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)
De raad heeft kennisgenomen van de voorlopige jaarrekening 2017 en brengt als zienswijze naar voren dat incidentele baten niet gebruikt mogen worden om structurele lasten te dekken. Daarnaast heeft de raad kennisgenomen van de conceptprogrammabegroting 2019-2022 en brengt als zienswijze naar voren te brengen dat de gemeente Winterswijk verwacht dat eventuele beleidsintensiveringen geen verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg hebben.

Raad neemt kennis van jaarstukken 2017 en conceptprogrammabegroting 2019 GGD Noord- en Oost-Gelderland
De raad heeft kennisgenomen van de voorlopige jaarstukken 2017. Over de conceptprogrammabegroting 2019 brengt de raad als zienswijze naar voren dat gemeente Winterswijk uitgaat van een verhoging van de inwonerbijdrage met maximaal 1,6% en daarom niet kan instemmen met de voorgestelde verhoging van 1,77%. Verder heeft de raad ingestemd met de voorgestelde 1e begrotingswijziging Programmabegroting 2019.

Raad stelt Beleidskader 2018-2022 Sociaal Domein ‘Meedoen in Winterswijk’ vast
De raad heeft uitgebreid gesproken over het nieuwe beleidskader ‘Meedoen in Winterswijk’ voor het sociaal domein. In deze nota staan de uitgangspunten voor het beleid in het sociaal domein voor de komende vier jaar. Uitgangspunt van deze nota is dat alle inwoners van Winterswijk naar vermogen mee kunnen doen in de samenleving. Daarvoor zijn acht speerpunten geformuleerd waar de komende jaren extra op wordt ingezet. Dit zijn: samenwerken, armoedebestrijding, gezondheid, werken, participeren, preventie, bestrijden laaggeletterdheid en wonen. De raad voor gedurende drie jaar een bedrag van € 100.000 per jaar extra beschikbaar te stellen voor preventieve maatregelen in het sociaal domein.
Bij dit agendapunt werden twee moties en een amendement ingediend:

  • WB diende een amendement in om de volgende tekst aan het beleidskader toe te voegen onder het kopje ‘Samenwerking met maatschappelijke partners’:

“We gaan er in samenwerking met onze partners voor zorgen dat er sprake is van voldoende continuïteit van zorg bij de overgang van Wmo naar Wlz, de overgang van jeugdzorg naar Wlz en de continuïteit van het PGB zoals dat in de verschillende zorgwetten staat. Daarnaast zorgen we ervoor dat onze professionals voldoende domeinoverstijgende expertise hebben.”
Dit amendement werd unaniem aangenomen door de raad.

  • GroenLinks, PvdA en D66 dienden een motie waarin het college wordt verzocht om “bij de uitwerking van het beleidskader sociaal domein in de nota’s armoedebestrijding en werkgelegenheid op te nemen dat wanneer de rijksoverheid de mogelijkheid biedt voor experimenten in het kader van de Participatiewet die passen binnen het beleid van de gemeente Winterswijk daar actief aansluiting bij wordt gezocht.”

Ook deze motie werd raadsbreed gesteund.

  • PvdA en D66 dienden een motie in om de zogenoemde "onzichtbare zorgvragers" als aparte doelgroep in het beleidskader op te nemen. Deze motie werd met 5 stemmen voor (PvdA, D66, GroenLinks) en 14 stemmen tegen (CDA, WB, VVD) verworpen.

Na de stemming over het amendement en de moties stelde de raad het beleidskader unaniem vast.

Meer informatie?
Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op http://winterswijk.raadsinformatie.nl. De besluitenlijst kunt u vinden op www.winterswijk.nl/bis/Raad/Vergaderingen_gemeenteraad.

Gemeenteraad

 

Uitgelicht