Gemeenteraadsbesluiten van 31 januari 2019

De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van donderdag 31 januari de volgende besluiten genomen.

Raad neemt jaarverslag over handhaving leer- en kwalificatieplicht voor kennisgeving aan
Het college van burgemeester en wethouders brengt jaarlijks verslag uit aan de raad over de naleving van de Leerplichtwet en de ondersteuning van jongeren en ouders bij het vinden van oplossingen voor problemen die de schoolgang belemmeren. De raad heeft het ‘Regionaal Leren Werkt jaarverslag leer- en kwalificatieplicht en RMC 2017-2018’ voor kennisgeving aangenomen.

Raad stelt verordeningen Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp 2019 vast
De raad heeft de verordeningen Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Winterswijk 2019 en de verordening Jeugdhulp Winterswijk 2019 vastgesteld. Beide verordeningen zijn aangepast aan de laatste wettelijke wijzigingen en uitspraken van de Centrale Raad van Beroep.

Raad stelt haalbaarheidsstudie Cultuurkwartier Winterswijk vast
In opdracht van de gemeente Winterswijk heeft projectontwikkelaar Explorius Vastgoedontwikkeling een plan gemaakt voor de ontwikkeling van een nieuw Cultuurkwartier in de omgeving van het Weurden. Het plan voorziet in een nieuwe bibliotheek, muziekcentrum, bioscoop, horeca, winkels, woningen en een ondergrondse parkeervoorziening. Het plan houdt in dat de huidige muziekschool Boogie Woogie wordt gesloopt.
De raad toonde zich enthousiast over het plan, maar had ook nog veel vragen aan het college. De VVD diende een motie in met een groot aantal vragen, maar trok deze na een reactie van wethouder Wim Aalderink weer in. Vervolgens werd het voorstel na een hoofdelijke stemming door een ruime meerderheid van de raad (19 stemmen voor, 1 stem tegen) aangenomen. Dit betekent dat de projectontwikkelaar door kan gaan met de verdere uitwerking van het plan.

Raad stelt Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2022 vast
De raad discussieerde tot ver na middernacht over het Koersdocument Duurzaamheid 2030 en de Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2022. Het Koersdocument beschrijft de definitie van duurzaamheid, welke doelstellingen worden nagestreefd en welke prioriteiten worden gesteld in de periode tot 2030. De Uitvoeringsagenda is een overzicht van concrete activiteiten voor de periode 2019-2022.
De raad was kritisch over het Koersdocument dat door een groot deel van de raad als te belerend en te weinig concreet werd gekwalificeerd. Daarnaast miste de raad de financiële onderbouwing bij enkele voorgestelde maatregelen. Na een langdurig debat met diverse schorsingen stelde de PvdA in een amendement voor om het Koersdocument van tafel te halen en alleen te besluiten over de Uitvoeringsagenda en het beschikbaar stellen van de gevraagde kredieten. Dit amendement werd met 15 stemmen voor (PvdA, CDA, WB, GroenLinks, D66) en 4 tegen (VVD) aangenomen. Vervolgens werd een aantal moties in stemming gebracht:

  • Een motie van het CDA waarin het college werd opgedragen om de raad minimaal ieder kwartaal te informeren over de voortgang van de duurzaamheidsmaatregelen werd met 15 stemmen voor (CDA, WB, GroenLinks, PvdA, D66) en 4 tegen (VVD) aangenomen.
  • Ook de motie van WB om het uitdelen en oplaten van plastic of latex ballonnen te ontmoedigen ter voorkoming van zwerfvuil werd met 15 stemmen voor (WB, CDA, GroenLinks, PvdA, D66) en 4 tegen (VVD) aangenomen.
  • In een tweede motie verzocht WB het college in kaart te brengen welke duurzaamheidsmaatregelen de verschillende verenigingen en culturele instellingen in Winterswijk al hebben genomen en vervolgens met hen in gesprek te gaan over verder te nemen maatregelen op het gebied van duurzaamheid. Ook deze motie werd met 15 stemmen voor (WB, CDA, PvdA, GroenLinks, D66) en 4 tegen (VVD) aangenomen.
  • In een motie verzochten WB en D66 het college in gesprek te gaan met de voorzitter van de Energietafel om afspraken te maken over passende secretariële en ambtelijke ondersteuning. Daarnaast stelde WB voor de rol van de Energietafel als gevraagd en ongevraagd adviseur van het college uit te breiden met een adviesrol richting de raad. Ook deze motie werd met 15 stemmen voor (WB, CDA, GroenLinks, PvdA, D66) en 4 tegen (VVD) aangenomen.
  • In een motie riepen WB en D66 het college op te kijken bij andere gemeenten, in ieder geval Groningen, naar financiële prikkels die kunnen bijdragen aan de opgave om in 2030 energieneutraal te zijn. Deze moties werd met 14 stemmen tegen (CDA, VVD, GroenLinks, PvdA) en 5 stemmen voor (WB, D66) verworpen.
  • Een motie van GroenLinks om een aantal maatregelen op het gebied van mobiliteit toe te voegen aan de Uitvoeringsagenda werd met 10 stemmen voor (GroenLinks, CDA, PvdA) en 9 stemmen (VVD, WB, D66) tegen aangenomen.
  • D66 diende een motie van afkeuring in tegen wethouder Wim Elferdink vanwege de betreurenswaardige procesgang rond het Koersdocument en de Uitvoeringsagenda. Deze motie werd na een hoofdelijke stemming met 18 tegen en 1 stem voor verworpen.

Na de stemming over het amendement en de moties is het gewijzigde raadsvoorstel met 15 stemmen voor (CDA, WB, GroenLinks, PvdA, D66) en 4 tegen (VVD) aangenomen.

Meer informatie?
Het videoverslag van deze raadsvergadering kunt u terugzien op http://winterswijk.raadsinformatie.nl.