Bestemmingsplan Groenloseweg 56-01 - vastgesteld

Plan vastgesteld

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van de gemeente Winterswijk in de vergadering van 27 maart 2014 het bestemmingsplan “Groenloseweg 56-01” heeft vastgesteld. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0294.BP1311SGGROENLOS56-VA01.

Doel en ligging

In het vigerende bestemmingsplan 'Kom Winterswijk 2011' heeft dit perceel de bestemming 'Kantoor'. Het gebruik van deze locatie voor woondoeleinden wordt mogelijk gemaakt doormiddel van deze partiële herziening van het bestemmingsplan. Het bestaande pand is in 1977 vergund als een woning maar later in gebruik genomen en bestemd als kantoor. Het bestaande pand blijft behouden en wordt ingericht als één woning. Het parkeren ten behoeve van de woning vindt plaats op eigen erf. Het plangebied ligt aan de Groenloseweg in de kern van Winterswijk op het adres Groenloseweg 56-01.

Ter Inzage

Het raadsbesluit en het bestemmingsplan hebben met ingang van 15 april 2014  ter inzage gelegen.
Het bestemmingsplan is via internet in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit is in werking getreden op 29 mei 2014.