Bestemmingsplan Buitengebied

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 27 januari 2011 het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk inclusief het bijbehorende milieueffectrapport vastgesteld. Het plan is in digitale vorm vastgesteld en bestaat uit diverse onderdelen. In deze onderdelen zijn de inhoud en de ligging van het plan digitaal vastgelegd en vormen deze tezamen de bestanden onder de naam NL.IMRO.0294.BP100BGHERZIENING-va01. Deze bestandsnaam is tevens het planidentificatienummer.
 

Plangebied

Het betreft een algehele herziening van het bestemmingsplan buitengebied. Ook de buurtschapskernen maken onderdeel uit van dit plan. De verblijfsrecreatieterreinen zijn niet in het plan opgenomen evenals enkele locaties waarvoor recent een bestemmingsplan is vastgesteld dan wel binnen afzienbare tijd wordt vastgesteld.

 

Wijzigingen

Bij de vaststelling van dit plan zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp. Deze wijzigingen betreffen wijzigingen naar aanleiding van de zienswijzen en ambtshalve wijzigingen. Voor een overzicht van de wijzigingen verwijzen wij u naar de nota van beantwoording – zienswijzen, ambtshalve wijzigingen en planMER, die onderdeel uitmaakt van het raadsbesluit tot vaststelling.

Inzien

De digitale versie van het bestemmingsplan is te raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan is op 21 april 2011 in werking getreden.