Bestemmingsplan Trias fase 2 (’t Huitinkveld) - Vastgesteld

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van de gemeente Winterswijk in de vergadering van 5 juli 2012 het bestemmingsplan Trias fase 2 heeft vastgesteld.

Ligging

Het projectgebied ligt aan de zuidoost zijde van de bebouwde kom van Winterswijk, ten oosten van het bestaande sportterrein van FC Trias, Bataafseweg 2a.

Aanleiding

Directe aanleiding voor dit bestemmingsplan is het voornemen om in het plangebied een honk- en softbalveld met clubgebouw mogelijk te maken. Daarnaast wordt een deel (aan de zuidzijde) van het bestaande sportterrein herbestemd tot agrarisch gebied; dit deel wordt, ten behoeve van een extra voetbalveld,  “verplaatst” naar het nieuwe plangebied.

Ter inzage

Het plan is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0294.BP1201BGTRIAS-VA01.
 

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit is in werking getreden op donderdag 30 augustus 2012.